Imam Taqiyuddin As-Subki (683 – 756H)

Imam Taqiyuddin As-Subki (683 – 756H) dan pendapatnya tentang mengkafirkan (menuduh kafir) kepada sesama muslim.   Taqiyuddin As-Subki, atau yang lebih dikenal dengan Imam As-Subki adalah ulama yang menjadi rujukan umat islam pada jamannya. Karena ketinggian ilmu dan mulia ahlaknya ia mendapat gelar Syaikh al-Islam.   Para ulama semasanya, seperti Al Baji, Ibnu Rif’ah, dan […]

K.H. Ali Ma’shum (1333 – 1410 H)

K.H. Ali Ma’shum (1333 – 1410 H) K.H. Ali Ma’shum dilahirkan di Lasem kota mana terletak di pesisir utara pulau Jawa masuk wilayah kabupaten Rembang Jawa Tengah. Ia lahir pada 2 Maret 1915 (15 Rabiul Akhir 1333 H) dari buah pernikahan K.H. Ma’shum dan Ny. Nuriyah. Kedua orang tuanya merupakan figur dan tokoh agama kharismatik […]

Sayyid Abdullah Al Haddad (1044 – 1132 H)

Sayyid Abdullah Al Haddad (1044 – 1132 H) Sayyid Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, Al-Husaini, Asy-Syafi’i Al-Hadhrami. Dilahirkan pada 5hb Safar 1044H. Ia mendapat pendidikan agama dari ulama’ Ba’ Alawi, kemudian berpindah belajar di Yaman menyempurnakan ke Mekkah dan Madinah. Tatkala ditanya orang tentang guru-gurunya, terutama ia mempelajari ilmu tasauf dan tarikat, ia menjawab […]

Imam Al Baihaqi (384 – 458 H)

Imam Al Baihaqi (384 – 458 H) Imam Al Baihaqi, yang bernama lengkap Imam Al-Hafith Al-Mutaqin Abu Bakr Ahmed ibn Al-Hussein ibn Ali ibn Musa Al Khusrujardi Al-Baihaqi, adalah seorang ulama besar dari Khurasan (desa kecil di pinggiran kota Baihaq) dan penulis banyak buku terkenal. Al Baihaqi dilahirkan di desa kecil Khusraujirdi, Naisaburi, 384 H.

Sultan Auliya’ – Syaikh Abdul Qadir al Jailani

Yang istimewa dari manaqib ini adalah diambil dari karya Imam Ibn Hajar Asqalani, seorang ulama hadits yang terkenal kehati-hatiannya. Beliau jarang membahas tentang tasawuf (sufi), sehingga karya yang diambil dari kitab kecil ini perlu mendapat perhatian. Karya tidak diambil semuanya, hanya dicuplik sebagian kecil saja. Jika ingin menelaah seluruhnya, silakan baca kitabnya. Banyak beredar di […]

Imam Nasa’i (215 – 303 H)

Imam Nasa’i (215 – 303 H) Imam Nasa’i juga merupakan tokoh ulama kenamaan ahli hadith pada masanya. Selain Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Jami’ At-Tirmidzi, juga karya besar Imam Nasa’i, Sunan us-Sughra termasuk jajaran kitab hadith pokok yang dapat dipercayai dalam pandangan ahli hadith dan para kritikus hadith. Ia adalah seorang imam ahli […]

Imam Ibn Majah (209 – 273 H)

Imam Ibn Majah (209 – 273 H) Ibn Majah adalah seorang kepercayaan yang besar, yang disepakati tentang kejujurannya, dapat dijadikan argumentasi pendapat-pendapatnya. Ia mempunyai pengetahuan luas dan banyak menghafal hadith. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi’i al-Qarwini, pengarang kitab As-Sunan dan kitab-kitab bemanfaat lainnya. Kata “Majah” dalam nama beliau adalah dengan huruf […]

Imam Tirmidzi (209 – 279 H)

Imam Tirmidzi (209 – 279 H) Setelah Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Abu Dawud, kini giliran Imam Tirmidzi, juga merupakan tokoh ahli hadith dan penghimpun hadith yang terkenal. Karyanya yang masyhur yaitu Kitab Al-Jami’ (Jami’ At-Tirmidzi). Ia juga tergolonga salah satu “Kutubus Sittah” (Enam Kitab Pokok Bidang Hadith) dan ensiklopedia hadith terkenal. Imam al-Hafiz […]

Imam Abu Dawud (202 – 275 H)

Imam Abu Dawud (202 – 275 H) Setelah Imam Bukhari dan Imam Muslim, kini giliran Imam Abu Dawud yang juga merupakan tokoh kenamaan ahli hadith pada zamannya. Kealiman, kesalihan dan kemuliaannya semerbak mewangi hingga kini. Abu Dawud nama lengkapnya ialah Sulaiman bin al-Asy’as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin ‘Amr al-Azdi as-Sijistani, seorang imam […]

Imam Muslim (202 – 261H)

Imam Muslim (202 – 261H) Imam Muslim dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 H atau 817 M. Imam Muslim bernama lengkap Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi. Naisabur, yang sekarang ini termasuk wilayah Rusia, dalam sejarah Islam kala itu termasuk dalam sebutan Maa Wara’a an Nahr, artinya […]

Imam Ahmad bin Hanbal (164 – 241H)

Imam Ahmad bin Hanbal (164 – 241H)     Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang ulama dan intelektual Muslim terpenting dalam sejarah peradaban Islam. Umat Islam di Indonesia biasa menyebutnya Imam Hambali. Sosok ahli fikih pendiri Mazhab Hambali itu begitu populer dan legendaris. Namun, ulama yang hafal satu juta hadis dan selalu tampil bersahaja itu […]

Imam Haramain (419 – 478 H)

Imam Haramain (419 – 478 H) Imam Al Haramain adalah Abdulmalik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin Abdullah bin Hayuwiyah Al Juwaini An Naisaburi. Pada masa hidupnya beliau digelari sebagai Imamul Hanrmain dan Dliyauddin. Gelar Imamul Haramain (Imam Haramain), karena beliau pernah tinggal di Makkah Al Mukaramah selama empat tahun. Di sana belajar yang […]

Imam Syafi’i (150 – 204 H)

Imam Syafi’i (150 – 204 H) Imam Syafi’i dilahirkan pada tahun 150 H. (767 M) di Ghaza, Palestina, dan meninggal dunia pada hari Kamis malam Jum’at tanggal 29 Rajab 204 H (20 Januari 820M) di Pusthat, Mesir. Para penulis biografi Imarn Syafi’i sepakat mengenai tahun kelahirannya, dan pada tahun itu pula Imam Abu Hanifah wafat […]

Imam al-Ghazali (450-505H)

Imam al-Ghazali (450-505H) “Al-Ghazali adalah seorang pembela lslam dan kaum muslim, pemimpin bagi para pemimpin agama. Belum pernah ada seorangpun yang seperti dia, tutur kata maupun ucapannya, jalan pikiran maupun penalarannya, kecerdasan maupun perangainya.” Abu al-Hasan ‘Abd al-Ghafir al-Farisi Namanya adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad ath-Thusi, ber-kunyah Abu Hamid, bergelar Zain ad-Din (tiara agama). […]