Imam Muslim (202 – 261H)

Imam Muslim (202 – 261H) Imam Muslim dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 H atau 817 M. Imam Muslim bernama lengkap Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi. Naisabur, yang sekarang ini termasuk wilayah Rusia, dalam sejarah Islam kala itu termasuk dalam sebutan Maa Wara’a an Nahr, artinya […]

Imam Ahmad bin Hanbal (164 – 241H)

Imam Ahmad bin Hanbal (164 – 241H)     Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang ulama dan intelektual Muslim terpenting dalam sejarah peradaban Islam. Umat Islam di Indonesia biasa menyebutnya Imam Hambali. Sosok ahli fikih pendiri Mazhab Hambali itu begitu populer dan legendaris. Namun, ulama yang hafal satu juta hadis dan selalu tampil bersahaja itu […]

Imam Haramain (419 – 478 H)

Imam Haramain (419 – 478 H) Imam Al Haramain adalah Abdulmalik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin Abdullah bin Hayuwiyah Al Juwaini An Naisaburi. Pada masa hidupnya beliau digelari sebagai Imamul Hanrmain dan Dliyauddin. Gelar Imamul Haramain (Imam Haramain), karena beliau pernah tinggal di Makkah Al Mukaramah selama empat tahun. Di sana belajar yang […]

Imam Syafi’i (150 – 204 H)

Imam Syafi’i (150 – 204 H) Imam Syafi’i dilahirkan pada tahun 150 H. (767 M) di Ghaza, Palestina, dan meninggal dunia pada hari Kamis malam Jum’at tanggal 29 Rajab 204 H (20 Januari 820M) di Pusthat, Mesir. Para penulis biografi Imarn Syafi’i sepakat mengenai tahun kelahirannya, dan pada tahun itu pula Imam Abu Hanifah wafat […]

Imam al-Ghazali (450-505H)

Imam al-Ghazali (450-505H) “Al-Ghazali adalah seorang pembela lslam dan kaum muslim, pemimpin bagi para pemimpin agama. Belum pernah ada seorangpun yang seperti dia, tutur kata maupun ucapannya, jalan pikiran maupun penalarannya, kecerdasan maupun perangainya.” Abu al-Hasan ‘Abd al-Ghafir al-Farisi Namanya adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad ath-Thusi, ber-kunyah Abu Hamid, bergelar Zain ad-Din (tiara agama). […]

Umar bin Abdul Aziz ra (61–101 H)

Umar bin Abdul Aziz r.a. (61 – 101 H) Saat itu tengah malam di kota Madinah. Kebanyakan warga kota sudah tidur. Umar bin Khatab r.a. berjalan menyelusuri jalan-jalan di kota. Dia coba untuk tidak melewatkan satupun dari pengamatannya. Menjelang dini hari, pria ini lelah dan memutuskan untuk beristirahat. Tanpa sengaja, terdengarlah olehnya percakapan antara ibu […]

Imam Malik Bin Anas (97 – 179 H)

Imam Malik Bin Anas (97 -179 H) Beliau ialah Imam Malik Bin Anas Bin Malik Bin Abi A’mir Al-Asbahiy yang dinisbahkan kepada Dzi Asbah,iaitu suatu kabilah bangsa arab di Yaman,salah seorang nenek moyangnya telah berhijrah dari Yaman ke Madinah dan menetap disitu,dan datuknya Abu Amir merupakan seorang sahabat nabi yang mulia yang telah menyertai hampir […]

Ibnu Shalâh (577 – 643 H)

Inilah salah satu guru dari Imam Nawawi. Ibnu Shalâh (577 – 643 H) Nama aslinya Taqiyyuddîn Abu ‘Amr Utsman bin Abdurrahman bin Utsman bin Musa al-Kurdi al-Syahrazuri. Ibnu al-Shalâh sendiri awalnya adalah julukan ayahnya, lalu whatdinisbatkan kepada Abu ‘Amr sehingga sampai sekarang ia lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Shalâh. Tanah Syarkhân, yaitu sebuah desa yang […]

Imam Abu Hanifah (80H-150H)

Imam Abu Hanifah (80h-150h) (1) Riwayat hidup dan pengajian : Beliau ialah seorang imam yang agung iaitu Abu Hanifah An-Nu’man Bin Tsabit Bin Zuutha At-Taimiy Al-Kufiy,beliau dilahirkan di Kota Kufah,beliau berketurunan Parsi,bapanya dahulu merupakan milikkan kepada seorang lelaki dari Bani Taimullah Ibnu Tsa’labah,kemudianya dia telah dimerdekakan,kerana itulah nama beliau dinisbahkan kepada At-Taimiy iaitu nama kepada […]

At Tabi’in Hasan al-Bashri (w. 110H)

Hasan al-Bashri bin Yasar juga dikenal dengan al-Hasan bin Abi al-Hasan dan Abu Sa’id. Lahir pada tahun 21 H, dua tahun sebelum berakhirnya masa pemerintahan khalifah ‘Umar bin Khatthab. Ia diboyong dari Sabiy Maisan ke Madinah oleh kedua orangtuanya. Hasan al-Bashri berkata, “Ayah dan ibuku adalah hamba sahaya seorang pria yang berasal dari kalangan Bani […]

Imam Abu Zur`ah (w. 826 H) dan fatwanya tentang Maulid Nabi saw

Imam  Abu Zur`ah (w. 826 H) dan fatwanya tentang Maulid Nabi saw Imam al-Faqih al-Ushuli al-Mutafannin al-Hafiz al-Muhaqqiq ًWaliyuddin Abu Zur`ah Ahmad bin al-Hafiz al-Kabir Abi al-Fadhl Zainuddin ‘Abdur Rahim bin al-Husain al-‘Iraqi rahimahumUllah adalah salah seorang ulama besar bermazhab Syafi`i. Beliau dilahirkan pada bulan DzulHijjah tahun 762H. Didikan agama diperolehinya daripada ayahandanya sendiri yang […]

IZZUDDIN IBN ABDISSALAAM (w. 660H)

Beliau adalah salah satu ulama dalam di dalam madzab Syafi’i. Jika anda mengkaji bahwa bid’ah terbagi menjadi lima bagian, sebagaimana hukum islam, yaitu: wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram, maka beliau adalah salah satu ulama yang mengemukakan pendapat seperti itu. Berikut adalah sekilas tentangnya.  

Beberapa Ulama Nusantara Terkenal di Dunia

Banyak ulama kelahiran Indonesia yang sudah mendunia, berkiprah di bidang ilmu keagamaan hingga namanya masih harum hingga sekarang.  Para pendakwah pendahalu di Nusantara itu kebanyakan berguru di Mekah dan Madinah kemudian mengajar di sana atau kembali ke Indonesia. Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari (Banjar 1710) Namanya tak hanya dikenal oleh masyarakat nusantara, tapi juga kaum muslimin […]