KH Hasyim Al Asy’ari (1287 – 1366H)

KH Hasyim Al Asy’ari Pendiri Nahdlatul Ulama (1287 – 1366H) KH Hasyim Al Asy’ari adalah seorang ulama pendiri Nahdlatul Ulama (NU), organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia. Ia juga pendiri pesantren Tebuireng, Jawa Timur dan dikenal sebagai tokoh pendidikan pembaharu pesantren. Selain mengajarkan agama dalam pesantren, ia juga mengajar para santri membaca buku-buku pengetahuan umum, berorganisasi, […]

Imam al-Baghawi (436 – 516 H)

Imam al-Baghawi (436 – 516 H) Imam al-Baghawi atau nama penuhnya al-Imam, al-Hafiz, al-Faqih, al-Mujtahid, Muhyis Sunnah, Ruknuddin, Abu Muhammad al-Husain bin Mas`ud bin Muhammad al-Farra’ al-Baghawi asy-Syafi`i rahimahullah adalah seorang ulama besar bermazhab Syafi`i. Beliau adalah seorang ulama yang mengabdikan dirinya untuk kitab al-Quran yang mulia dan as-Sunnah an-Nabawiyyah, dengan mempelajari, mengajar, menulis dan menyingkap perbendaharaan dan rahsia – […]

Ibnu Katsir (701 – 774H)

Ibnu Katsir (701 – 774H) Namanya ‘Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir bin Dhau bin Katsir bin Zara’ al-Qaisi al-Bashri al-Dimsyiqi al-Syafi’i, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Katsir.[1]  Para ahli sejarah Islam berbeda pendapat tentang tahun kelahiran Ibnu Katsir, paling tidak terdapat tiga pendapat:

Imam al-Nawawi (631 – 676H)

Imam al-Nawawi [631 – 676H] Imam al-Nawawi dilahirkan di sebuah kampung bernama Nawa di daerah Hauran sebelah selatan kota Damsyik, Syria pada bulan Muharram 631H. Nama penuh beliau ialah Muhyiddin, Abu Zakaria, Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Hizami, al-Haurani, al-Syafii. Beliau hidup di kalangan ahli keluarga yang sangat menghargai ilmu agama. Imam Nawawi pindah ke Damsyik […]

Imam Taqiyuddin As-Subki (683 – 756H)

Imam Taqiyuddin As-Subki (683 – 756H) dan pendapatnya tentang mengkafirkan (menuduh kafir) kepada sesama muslim.   Taqiyuddin As-Subki, atau yang lebih dikenal dengan Imam As-Subki adalah ulama yang menjadi rujukan umat islam pada jamannya. Karena ketinggian ilmu dan mulia ahlaknya ia mendapat gelar Syaikh al-Islam.   Para ulama semasanya, seperti Al Baji, Ibnu Rif’ah, dan […]

K.H. Ali Ma’shum (1333 – 1410 H)

K.H. Ali Ma’shum (1333 – 1410 H) K.H. Ali Ma’shum dilahirkan di Lasem kota mana terletak di pesisir utara pulau Jawa masuk wilayah kabupaten Rembang Jawa Tengah. Ia lahir pada 2 Maret 1915 (15 Rabiul Akhir 1333 H) dari buah pernikahan K.H. Ma’shum dan Ny. Nuriyah. Kedua orang tuanya merupakan figur dan tokoh agama kharismatik […]

Sayyid Abdullah Al Haddad (1044 – 1132 H)

Sayyid Abdullah Al Haddad (1044 – 1132 H) Sayyid Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, Al-Husaini, Asy-Syafi’i Al-Hadhrami. Dilahirkan pada 5hb Safar 1044H. Ia mendapat pendidikan agama dari ulama’ Ba’ Alawi, kemudian berpindah belajar di Yaman menyempurnakan ke Mekkah dan Madinah. Tatkala ditanya orang tentang guru-gurunya, terutama ia mempelajari ilmu tasauf dan tarikat, ia menjawab […]

Imam Al Baihaqi (384 – 458 H)

Imam Al Baihaqi (384 – 458 H) Imam Al Baihaqi, yang bernama lengkap Imam Al-Hafith Al-Mutaqin Abu Bakr Ahmed ibn Al-Hussein ibn Ali ibn Musa Al Khusrujardi Al-Baihaqi, adalah seorang ulama besar dari Khurasan (desa kecil di pinggiran kota Baihaq) dan penulis banyak buku terkenal. Al Baihaqi dilahirkan di desa kecil Khusraujirdi, Naisaburi, 384 H.

Sultan Auliya’ – Syaikh Abdul Qadir al Jailani

Yang istimewa dari manaqib ini adalah diambil dari karya Imam Ibn Hajar Asqalani, seorang ulama hadits yang terkenal kehati-hatiannya. Beliau jarang membahas tentang tasawuf (sufi), sehingga karya yang diambil dari kitab kecil ini perlu mendapat perhatian. Karya tidak diambil semuanya, hanya dicuplik sebagian kecil saja. Jika ingin menelaah seluruhnya, silakan baca kitabnya. Banyak beredar di […]

Imam Nasa’i (215 – 303 H)

Imam Nasa’i (215 – 303 H) Imam Nasa’i juga merupakan tokoh ulama kenamaan ahli hadith pada masanya. Selain Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Jami’ At-Tirmidzi, juga karya besar Imam Nasa’i, Sunan us-Sughra termasuk jajaran kitab hadith pokok yang dapat dipercayai dalam pandangan ahli hadith dan para kritikus hadith. Ia adalah seorang imam ahli […]

Imam Ibn Majah (209 – 273 H)

Imam Ibn Majah (209 – 273 H) Ibn Majah adalah seorang kepercayaan yang besar, yang disepakati tentang kejujurannya, dapat dijadikan argumentasi pendapat-pendapatnya. Ia mempunyai pengetahuan luas dan banyak menghafal hadith. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi’i al-Qarwini, pengarang kitab As-Sunan dan kitab-kitab bemanfaat lainnya. Kata “Majah” dalam nama beliau adalah dengan huruf […]

Imam Tirmidzi (209 – 279 H)

Imam Tirmidzi (209 – 279 H) Setelah Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Abu Dawud, kini giliran Imam Tirmidzi, juga merupakan tokoh ahli hadith dan penghimpun hadith yang terkenal. Karyanya yang masyhur yaitu Kitab Al-Jami’ (Jami’ At-Tirmidzi). Ia juga tergolonga salah satu “Kutubus Sittah” (Enam Kitab Pokok Bidang Hadith) dan ensiklopedia hadith terkenal. Imam al-Hafiz […]

Imam Abu Dawud (202 – 275 H)

Imam Abu Dawud (202 – 275 H) Setelah Imam Bukhari dan Imam Muslim, kini giliran Imam Abu Dawud yang juga merupakan tokoh kenamaan ahli hadith pada zamannya. Kealiman, kesalihan dan kemuliaannya semerbak mewangi hingga kini. Abu Dawud nama lengkapnya ialah Sulaiman bin al-Asy’as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin ‘Amr al-Azdi as-Sijistani, seorang imam […]