Siapa Imam al Mahdi

Siapa Imam al Mahdi

Merujuk kepada kitab-kitab para ulama Islam yang mu’tabar dan diakui kesahihannya, di antara kitab-kitab tersebut ialah Al-Hawi Lii Fatawa karangan Imam As-Suyuti, Mukhtasar Fil Mahdi Al-Muntadzar dan As-Sawaiqul Mukhriqat karangan Ibnu Hajjar Al-Haitami, At-Tawadhihu Fl Tawaturi Ma Jaa Fil Muntadziri Waddajal Wal Masihi karangan Al-Allamah As­Syaukani, Ibrazul Wahmil Maknun Min Kalam Ibni Khaldun karangan Al-Muhaddits Sayid Ahmad Siddiq Al-Ghumari dan banyak lagi kitab-kitab lainnya yang menerangkan secara jelas tanda-tanda dan sifat-sifat Al-Mahdi sebagaimana yang disebutkan oleh hadits-hadits Rasulullah SAW.

Kitab-kitab tersebut menerangkan bahawa nama Al-Mahdi ialah Muhammad bin Abdullah sementara gelarannya pula ialah Abu Abdullah. Menurut riwayat yang sahih Al-Mahdi adalah dari keturunan Sayidina Hassan bin Ali. Sesungguhnya telah tsabit bahawa Al-Mahdi adalah keturunan Hassan bin Ali sebagaimana yang tersebut di dalam hadits sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam Sunannya,

“Telah berkata Ali sambil memandang puteranya ­Hassan,” Sesungguhnya Puteraku ini ialah sayid sebagaimana yang telah dinamakan oleh Nabi SA W. Dari keturunannya akan lahir seorang lelaki yang namanya seperti nama Nabi kamu, menyerupai baginda dalam perangai dan tidak menyerupai baginda dalam rupa dan bentuk.”

Hadits ini telah disahkan oleh para ulama di antaranya Al-Manawi di dalam kitabnya Al-Kabir, Ibnu Atsir dalam kitabnya An-Nihayah, Ibnu Qayyim Al Jauziyah dalan kitabnya Gharibul Hadits dan Al-Manarul Munif Fi Sahihi Wad Dha’if, Al-Muhaddits Sayid Ahmad Siddiq Al-Ghumari di dalam kitabnya Aqidah Ahlil Islam Fi Nuzuli Isa AS dan lain-lain lagi.

Di dalam kitab Naqdul Manqul, pengarang kitab tersebut memetik kenyataan lbnu Qayyim Al-Jauziyah, “kebanyakan hadits-hadits menunjukkan bahawa Al-Mahdi adalah anak dari Sayidina Hassan bin Ali.”

Abu Thahir Muhd Syamsul Haq dalam kitabnya ‘Aunal Ma’bud (syarah Sunan Abu Daud),   memetik kenyataan Al-­Hafiz Imanuddin yang menyebut bahawa hadits-hadits mengenai Al-Mahdi menunjukkan bahawa Ia dari ahli bait Rasulullah SAW, zuriat Fatimah dari anaknya Hassan bin Ali. (silakan merujuk kitab ‘Aunal Ma’bud juzu’ II m.s 374 dan 382)

Tersebut di dalam kitab Hasyiah As-Sabban ms 137, bahawa riwayat yang mengatakan Al-Mahdi dari keturunan Al-Hussin adalah terlalu lemah. Sementara di dalam kitab Al-Iza’ah m.s 147 riwayat yang mengatakan Al-Mahdi dari keturunan AI-Hussin bin Ali adalah dha’if.

Terdapat juga hadits-hadits yang menyatakan bahawa Al-Mahdi dari keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maka para ulama hadits menghimpunkan hadits yang berlawanan. Iaitu hadits-hadits yang mengatakan Al-Mahdi dari keturunan Sayidina Hassan bin Ali adalah sah dan hadits yang mengatakan AI-Mahdi dari keturunan Al-Abbas dan Al.Hussin adalah dha’if. Ini adalah sebagaimana kenyataan yang dibuat oleh Al-Hafiz Abut Hassan Ad-Darqatni.


Hadits-hadits  Tentang Al-Mahdi

1. Dari Jabir bin Abdullah ra katanya ; “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, : “Sentiasa ada di kalangan umatku golongan yang berperang di atas kebenaran, mereka sentiasa zahir hingga hari Qiamat. Sabdanya lagi: “Kemudian turun Isya bin Maryam AS dari langit, dan berkata pemimpin mereka (Imam Mahdi), silalah menjadi imam solat kami dan Nabi Isya menjawab, tidak, bahawa sebahagian Kamu sebagai kemuliaan Allah SWT  ke atas umat ini (umat Islam) . Hadits riwayat Muslim.

2.  Dari Ali bin Abu Talib bahawa Rasulullah SAW bersabda : “Al-Mahdi itu dari ahlul bait, Allah membawa kebaikan dengannya dalam satu malam. Hadith riwayat Imam Ahmad.

3. Dari Dzar dari Abdullah dari Nabi SAW yang bersabda : “Sekiranya dunia hanya tinggal sehari sahaja (sebelum qiamat) nescaya Allah memanjangkan hari itu sehingga bangkit padanya seorang lelaki dari keturunanku atau dari kaum keluargaku, yang namanya spt namaku, nama bapanya spt nama bapaku, ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan saksama sebagaimana bumi dipenuhi kezaliman dan kekejaman. Hadith riwayat Abu Daud dan Tirmidzi

4.  Dari Abu Said Al-Khudri ra berkata : “Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda ; “Akan lahir dari umatku seorang lelaki yang menyeru dengan sunahku, Allah menurunkan hujan dari langit untuknya, bumi mengeluarkan kasil dan darinya buni dipenuhi dengan kedurjaan dan kekejaman. Ia memerintah umat ini selama tujuh tahun dan akan berada di baitul Maqdis. Hadith riwayat At-Tabarani.

5. Dari Aishah ra katanya, Rasulullah SAW telah bersabda : “Al-Mahdi itu seorang lelaki dari cucuku, ia akan berperang atas sunnahku seperti aku berperang atas wahyu”. Hadith riwayat Na’im bin Hammad

6. Dari Said bin Al-Musaiyab dari Ummu Salmah yang berkata, “Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda : “Al-Mahdi itu dari keturunanku dari anak cucu Fatimah”. Hadith riwayat Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa’i, At-Tabarani dan Al-Hakim

7. “Andaikan dunia tinggal sehari sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa nama ayahku. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan.” (HR abu Dawud)

8. “Kalian perangi jazirah Arab dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian Persia (Iran), dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Rum, dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Dajjal,dan Allah beri kalian kemenangan.” (HR Muslim)

Di akhir zaman justru umat islam berperang melawan Jazirah Arab (Saudi/Wahaby??, pen.), kemudian melawan Persia (Iran/Syiah?, pen.), kemudian melawan Rum (Eropa/Nashara?, pen.). Baru setelah itu melawan Dajjal dan antek-anteknya. Dan Allah akan memberi kemenangan kepada umat islam.

.

Tidak terdapat hadits yang menyebut mengapa AI-Mahdi dinamakan Al-Mahdi, tetapi terdapat dua atsar sahabat dalam hal ini. Abdullah bin Syuzab berkata,

“Sebab ia dinamakan Al-Mahdi ialah kerana ia menunjukkan satu gunung di gunung negeri Syam. Ia mengeluarkan dari gua gunung tersebut lembaran-lembaran kitab Taurat. Al-Mahdi berhujah melawan orang-orang Yahudi menggunakan kitab tersebut dan mereka akhirnya kalah. Maka salah satu kumpulan orang-orang Yahudi memeluk Islam.” Atsar ini diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ad-Dani dalam Sunannya.

Daripada Ka’ab bin Alaqamah berkata,

“Sebab dinamakannya Al-Mahdi ialah kerana ia menunjukkan pada suatu perkara yang telah hilang, dia mengeluarkan peti dari negeri Antakiah (peti berisi lembaran kitab Taurat dan lain-lain). Diriwayatkan oleh Na’im bin Hammad dalam kitabnya Al-Fitan.

Al-Muhaddits Sayid Ahmad Siddiq Al-Ghumari menerang­kan di dalam kitabnya Aqidah Ahlil Islam Fi Nuzuli Isa AS bahawa Al-Mahdi dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah serta dibesarkan di sana. Sebelum umat Islam berbai’at dengannya, berlakulah satu peperangan yang besar di antara penduduk Madinah dengan tentera-tentera As-Syufiani. Dalam peperangan tersebut, penduduk Madinah mengalami kekalahan dan mereka lari bersama-sama Al-Mahdi ke Makkah. Di Makkah datanglah orang dari berbagai-bagal negeri kerana berbai’at dengannya di suatu tempat iaitu di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim.

.

Tidak akan lenyap dunia ini hingga Arab dikuasai oleh seseorang dari keluargaku yang namanya menyamai namaku. Dalam riwayat lain oleh Abu Daud: Namanya menyamai namaku dan nama bapanya menyamai nama bapaku (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Dari Abdullah bin Mas’ud dari pada Nabi SAW sabdanya: “Kalau tidak tinggal dari dunia kecuali sehari, nescaya Allah panjangkan hari itu sampai diutuskan kepadanya seorang lelaki dari keluargaku sama namanya dengan namaku dan nama ayahnya dengan ayahku dan dia memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi dengan kezaliman” (Abu Dawud dan Tabani)

Daripada Abu Said Al-Khudri r.a. katanya, Rasulullah bersabda: Mahdi itu dari keturunanku, luas dahinya, tinggi hidungnya(mancung). Ia akan memerintah bumi dengan penuh kejujuran dan keadilan sebagaimana bumi sebelum itu penuh dengan kezaliman dan kecurangan. Ia memerintah selama 7 tahun. (Abu Dawud)

.

wallahu a’lam

Sumber: http://www.tayibah.com/eIslam/imam_mahdi.htm

http://www.eramuslim.com/suara-langit/kehidupan-sejati/tanda-tanda-kemunculan-imam-mahdi.htm

24 thoughts on “Siapa Imam al Mahdi

 1. beristighfarlah……. dalam tulisan anda selalu tersurat kebencian anda terhadap kelompok pembaharu islam yg selalu anda sebut wahabi,… kalo anda berasa sebagai korban pembaharuan……. kalo anda mersa benar……. itupun anda tidak layak selalu mengungkapka kebencian anda……. kita bisa bertukar pikira……. kita bisa berdialog tanpa harus harus membenci…. kita bisa beda pendapat tanpa harus mencaci……… yg penting kita punya pegangan…… Kebenaran datangnya dari Allah….. yg penting kita telah berijtihat……. hasilnya kita serahkan kepada Allah….. semoga kita mendapatkan ampunan dar Allah……….

  –> mohon maaf .. itu bukan kebencian. Hanya spontan terpikir, siapa yg menguasai jazirah arab sekarang. Bisa saja salah .. maka diberi tanda tanya. Jika besok (saat peristiwa menjelang kiamat itu terjadi, sesuai hadits itu) yg menguasai jazirah arab adalah kelompok lain (dan bukan wahaby).. maka itulah kelompok yang akan diperangi umat islam.

  Namun kami merasakan saat ini kiamat sudah sangat dekat. Bukan tak mungkin kaum wahaby itu yg memang ditakdirkan demikian. Gempa bumi, perang, zina, dll yang merupakan tanda kiamat sudah tampak sangat nyata. Maka kita harus waspada. Peristiwa-peristiwa tanda2 kiamat tersebut di abad ini (saat ini) jauh lebih lebih dahsyat dari masa-masa lalu (bahkan mungkin dibanding 50-100 th lalu).

  Anda punya pendapat lain silakan. Amien dan terima kasih atas doanya, semoga demikian juga dengan anda. amien.

  • sebenarnya datangnya masih lama masih ribuan tahun lagi.jadi besok pagi belum datang .jadi kedatangannya masih tiga ribuan tahun lagi..maka jika sekarang nunggu pasti nggak datang

 2. Baik Dajjal, Al Mahdi ataupun Nabi Isa As. yang akan turun kembali ke bumi, pada dasarnya tidak ada dalam Al Quran.

  Dajjal sudah ada sejak manusia ada, seperti kasus pembunuhan antaranak Adam As;

  Al Mahdi atau Imam Mahdi sudah datang sebagaimana diharapkan oleh Nabi Ibrahim As. dlm QS. 2:129 yakni nabi pamungkas, penutup para nabi, ajarannya berlaku sampai akhir zaman itulah Nabi kita Muhammad SAW (QS. 5:3 dan 33:40), inilah Al Mahdi yang sesungguhnya.

  Nabi Isa As. yang ‘konon’ akan datang kembali ke dunia, ternyata dibantah oleh Al Quran sendiri, bahwa misi para rasul dan nabi terdahulu sudah selesai dan dia tak akan diminta pertanggung jawaban atas nabi/rasul sesudahnya yakni Nabi Muhammad SAW (QS. 2:134 dan 141).

  • maaf anda masih harus banyak baca dan belajar, tafsir anda terhadap alquran masih mentah,begitu pula penguasaan hadisnya…para ulama besar pun mengakui akan ada al mahdi. dan statusnya bukan sebagai nabi..nabi isa pun akan turun ke bumi. karena beliau hakikatnya belum wafat. tapi diangkat oleh Allah. bukankah tiap yang berjiwa akan mati? perkara nabi Isa diturunkan kembali ke bumi cukup logis..karena beliau belum mengalami kematian

   wallah hu alam

 3. asalaimualaikum saudara seumat ku sekalian………

  Sudah tertulis di akhir zaman islam berpecah kpda 73 golongan..dn hnya stu golongan shja yg di redhai allah..nmun di mnkah 1 glongan trsebut?sma2 sy dn saudra sekalian berbincang atau bermuzakkarah untk mdptkn pndngan shja..dn x lebih dri e 2..
  Untk megulas prihal imam madhi tllu sukar..kerna terllu bnyk hadis dn pendapat mengenainya.tpi sy percyakan kettuan allah dn hukum kjadian manusia..stiap umat mnusia akn ada pemimpinnya.smada pemimpin e 2,di pilih oleh Allah S.W.T atau pemimpin di pilih manusia amnya.
  Contoh pemimpin di plih Allah S.W.T ada lh sprti nabi dn para rasul,smuanya x tewas dek musuh..mlah agamanya masih segar shingga ke saat ini,sy ambil kn 1 cntoh nabi Muhammad S.A.W.Baginda di utskn untk meyampaikn dakwah allah di bumi makkah,nmun baginda trpksa berdepan dgn kaum keluarga,sudara-mara dn jg para kaumnya sndiri shinggakn ke medan perang.nmun Muhammad memiliki kuasa yg tiada tolok bandingnya.shingga bejya mnewaskn smua musuh2nya.e 2 lh tnda pemimpin islam di pilih Allah S.W.T
  Ttpi di akhir zaman smuanya pemimpin islam di pilih oleh manusia,sy berikn 1 contohnya.Saddam hussin,beragama islam tpi megapa beliau tewas di tgn musuh.klau bnar islam di bwa spti muhhamad S.A.W.dia x kn tewas,nescya allah tdk sskli mmebnarkn agamannya hancur
  Pada msa skrg smua ngara islam sdh twas pda musuh,mlh sudh berperang ssma sndiri,cntohnya
  iraq,afganistan,palestin,smua pemimpin islam berebut kn kuasa dn wang ringgit,mlh sjk kbelakangan ini rmai umt islam bngkit menentang pemimpin sprti blaku di mesir,yaman,bhrain dn lain2 lagi.mgpakh pekra ini bleh brlaku saudara ku skelian?
  Mgkin ini ptnda akn munculnya sorg utsan allah utk memperbetulkn keadaan di muka bumi ini.Akn ttpi adakh sy dn saudara skalian akn menerima utusan akhir zaman dgn smudh e 2?sy rsakn tidak sma skali saudara sklian,tidak smdh e 2 saudara2 ku skalian.sblum lahirnya pemimpin dn ajaran yg benar.akn pasti munculnya dulu pmimpin dan ajaran yang tdak bnar.byangkn Muhammad S.A.W sndiri, mgambil msa 22 thn utk mprknalkn dirinya sbgai utusan allah dn menyebarkn ajaran islam
  kalau sdh zahirnya imam mahdi,ttpi di mna?bagaimana rupanya?e 2 yg sy cari skrg ini,sy x takut pda kta2 hadis,tpi sy paling takut,sy akn tergolong dlm umat yg menentangnya.sperti kaum quraisy,iaitu kaum yg menetang Muhhamad dn ajaranya,e 2 yg pling sy tkot kn saudara2 skalian,di mlysia kte sndiri pn, ulamak becakaran ssma sndiri,baik ulamak umno atau pas,smua cuba mnegakkn pndirian masing2,kdng kte plk yg kena jd penyokong n penentang..tpi bgaimana skiranya imam mahdi pula untk membwa ajaranya muncul.adakah smudh e 2 sy trima,sdangkn yg di bwa pas n umno pn sdh x dpt di terima.sy bkn org politik tuan2 dn puan2 skalian,skrg ni di tmbh lagi dgn bermacam ajaran sesat spt ayah pin n bermcm2 lagi.
  kalau ada slap slh tlong perbtolkn saudra ku skalian asalaimualaikum

 4. sunan kuning penebar pesona berkata:
  PANTUN GELOMBANG CINTA
  ( JERIT HATI DAN HARAPAN RAKYAT JELATA )
  Oleh : Maulana Mahbub Al – Majnun

  NUSANTARA NEGERI YANG KAYA
  TEMPAT KORUPTOR BERPESTA PORA
  HUKUM HANYA MILIK YANG KAYA
  KESEWENANG – WENANGAN MERAJALELA

  SUDAH JATUH TERTIMPA TANGGA
  LIHAT ORANG SUSAH MALAH TERTAWA
  BENCANA JADI OBYEK WISATA
  PENGGAL SAJA BIANG KEROKNYA

  DUNIA DISEMBAH LAYAKNYA TUHAN
  AGAMA JADI BAHAN CEMOOHAN
  TAK DIRASA SEMUA PERINGATAN
  NUSANTARA NEGERI KUTUKAN

  BEBAN HIDUP SEMAKIN BERAT
  ORANG BAIK BERUBAH JAHAT
  TOBAT NASIONAL SUDAH TERLAMBAT
  NUSANTARA MENUJU KIAMAT

  KAMI WONG CILIK INGIN MENGADU
  KEPADA SIAPA KAMI TAK TAHU
  BERULANG KALI NYOBLOS PEMILU
  TAPI KAMI SELALU TERTIPU

  NASIB KAMI TAK PERNAH MENENTU
  SAMPAI KAPAN KAMI TAK TAHU
  BERHARAP – BERDOA SEPANJANG WAKTU
  KAPAN LAKU GELOMBANG CINTAKU ?

  KAMI WONG MLARAT PALING NGGAK KUAT
  BILA MELIHAT TINGKAH POLAH PEJABAT
  SEMUCI – SUCI DAN SEOLAH NINGRAT
  PADAHAL DIBELAKANG, . . . . BEJAT

  KAMI WONG CILIK CUMA INGIN TAHU
  INI MEMANG BENAR ATAU CUMAN ISU ?
  AKAN MUNCUL SEORANG RATU
  YANG MEMIMPIN ATAS PERINTAH WAHYU

  KEYAKINAN TAK BUTUH PEMBUKTIAN
  MANUSIA BEBAS TENTUKAN PILIHAN
  DIPUNCAK ZAMAN KEHANCURAN
  ADAKAH JENDRAL BERHATI INTAN ?

  AKU MEMANGGILMU KSATRIA NUSANTARA
  KARENA DHARMAMU PADA KEBENARAN
  WALAU NASIBMU TERLUNTA – LUNTA
  SEMOGA ENGKAU BEROLEH PANGAYOMAN

  AKU MEMANGGILMU PANDITA NUSANTARA
  KARENA LAKUMU – LAKU YANG SUCI
  WALAU DIHEMPAS BADAI DERITA
  SEMOGA HIDUPMU SELALU DIBERKATI

  MANUSIA PICIK GAMPANG BERMUSUHAN
  LANTARAN NAIF MEMAKNAI FIRMAN
  BILA TAK TURUN WAHYU KEPEMIMPINAN
  PENAFSIRAN EGO MENJADI TUHAN

  UMAT MENCARI – CARI DISAAT SEKARAT
  SOSOK MANUSIA YANG MENERIMA WAHYU
  MELURUSKAN KEMBALI AJARAN NABI MUHAMMAD
  BUKAN WAHYU AGAMA BARU

  NUSANTARA TAK SABAR MENANTI
  TERBITNYA FAJAR – SANG MENTARI HARAPAN
  LANGKAH AVATAR SANGAT HATI – HATI
  GELAP MALAM PENUH JEBAKAN

  SATRIO PININGIT RAHASIA ILLAHI
  MANUSIA LUGU MBOTEN MITAYANI
  TAK TERJANGKAU SEMUA PREDIKSI
  JUGA ILMU PENERAWANGAN TERTINGGI

  KELUAR MASUK PURA MANGKUNEGARAN
  ALLHAMDULILLAH ORA KONANGAN
  KELUAR MASUK RUMAH PEJABAT
  TETAP SAJA TIDAK TERLIHAT

  SATRIO PININGIT RAHASIA ILLAHI
  MANUSIA LUGU MBOTEN MITAYANI
  TAK TERJANGKAU SEMUA PREDIKSI
  JUGA PENERAWANGAN GAIB TERTINGGI

  KECUALI OLEH MEREKA YANG DIKEHENDAKI
  DIANTARA HAMBA – HAMBA SEJATI
  YANG RELA MEMPERSEMBAHKAN DIRI
  DEMI TEGAK HUKUM – KEADILAN ILAHI

  NUSANTARA TAK SABAR MENANTI
  SATRIO PININGIT RAHASIA ILLAHI
  SEDERHANA, TAK BANYAK KONSEP TEORI
  CUKUP MENGAMBIL YANG TULUS SUCI

  RATU ADIL ALIAS IMAM MAHDI
  TAK PUNYA AMBISI MEMIMPIN NEGERI
  MANUSIA LUGU MBOTEN MITAYANI
  HANYA JALANKAN AMANAH ILLAHI

  RATU ADIL ALIAS IMAM MAHDI
  TAK PUNYA AMBISI MEMIMPIN NEGERI
  CUKUP MENCETAK KADER MUMPUNI
  LALU MENGHILANG BAK DITELAN BUMI

  KITA SAMPAI DIBATAS WAKTU
  KEBENARAN SEJATI MENUNTUN LAKU
  LETAKKAN SEMENTARA PEMAHAMANMU
  KITA DENGARKAN PENUTURAN WAHYU

  BAGI YANG SUNGGUH MEMBUKA HATI
  DENGAN POLOS TANPA PRASANGKA
  SATRIO – PINANDITA SIAP MENEMANI
  SAMPAIKAN KEBENARAN APA ADANYA

  TABIR MASA MEMBUNGKUS RAHASIA
  KAYAKAN CERITA AKAN NUANSA
  BERDETAK JANTUNG KARENA ASA
  MENGUJI NYALI JIWA PERKASA

  WAHAI APARAT – PENEGAK HUKUM NEGARA
  WAHAI ULAMA – PANDITA NUSANTARA
  WAHAI PUTRA – PUTRA TERBAIK BANGSA
  APAKAH AKAL DAN NURANIMU BUTA !!

  Semarang,15 November 2007
  Ditemani Gudang Garam Surya
  Gudang air mata,Garam kehidupan, Surya pencerahan
  Bravo IMAM MAHDI, para kekasih tak sabar menanti

  Hidayah datang tak pandang bulu
  Merasuk kedasar keyakinan,sepenuhnya atas kuasaNYA
  salam bagi semua “orang gila” Semoga kita segera bersua.
  Puisi ini adalah puisi orisinil penulis, yang diilhami dari mimpi 7 kali berjumpa IMAM MAHDI alias RATU ADIL alias SATRIO PININGIT alias AVATAR alias SATRIO PINANDITO SINISIHAN WAHYU alias
  “MALIKUL MUQSITH”
  Allah Subhaanahu Wataaala memberi GELAR KHUSUS sosok orang yang menerima wahyu diakhir zaman ini dengan gelar dan panggilan “MALIKUL MUQSITH”
  MALIKUL – MUQSITH bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kurang lebih berarti RAJA ( PENEGAK ) KEADILAN alias RATU ADIL.
  Dia menerima wahyu untuk meluruskan kembali ajaran Nabi Muhammad yang sudah banyak di selewengkan, ditambah – dikurangi serta di putar balikkan. Wahyu yang diterima bukanlah wahyu KENABIAN sehingga jelas tidak membawa AGAMA BARU, dan orang yang menerima wahyu ini sangat tidak pantas dan SALAH BESAR jika di sebut NABI BARU.
  IMAM MAHDI adalah sebutan atau istilah yang lain untuk sosok yang dipanggil ALLAH dengan MALIKUL MUQSITH ini, ia NYATA dan memang benar – benar ADA. IMAM MAHDI berarti pemimpin pemberi petunjuk . RATU ADIL juga menerima wahyu kepemimpinan dalam arti RATU ADIL adalah orang yang memang dipilih ALLAH dan DIPERINTAH untuk memimpin dan membenahi negeri ini (NUSANTARA). Dalam konteks Indonesia yang sempit, beliau menjadi RATU ADIL dan dalam kapasitas yang lain dalam konteks dunia yang lebih luas beliau menjadi IMAM MAHDI.

  Di zaman kelak Ratu Adil memimpin, kebenaran dan HUKUM ILAHI akan benar – benar ditegakkan. Meskipun beliau seorang muslim yang taat menjalankan syariat, tapi beliau memiliki toleransi dan apresiasi yang tinggi dengan semua pemeluk agama dan semua aliran kepercayaan. Beliau mengayomi semua golongan dengan keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Beliau didampingi oleh ruh – ruh para Nabi dari semua AGAMA BESAR di dunia, baik Isa, Muhammad, Musa, Daud, Adam, Sri krisna, & Sidharta Gautama. Selain itu turut mendampingi beliau ruh leluhur Pulau jawa yaitu Sunan Lawu alias Brawijaya Pamungkas, Eyang Sabdo Palon dan Naya Genggong. Selain itu turut mengawal beliau ruh-ruh seluruh raja NUSANTARA yang bertaqwa .Juga banyak ratusan ruh wali-wali dari semua agama di sepanjang sejarah umat manusia . Allah tidak tanggung – tanggung dalam menurunkan seluruh KEKUATANNYA untuk mewujudkan tata kehidupan dunia yang lebih spirituaL dan lebih manusiawi. Kekuatan Allah itu dititipkan sebagai fasilitas perjuangan kepada IMAM MAHDI – RATU ADIL dan PASUKANNYA. Alangkah berbahagia jika anda yang membaca tulisan ini bisa ambil bagian menjadi pasukan MALIKUL MUQSITH ini.

  Penulis sebelumnya adalah orang yang skeptis akan RATU ADIL yang menurut penulis itu Cuma MITOS. Tetapi petunjuk mimpi yang beruntun sebanyak 7 kali dalam kurun waktu th. 2005 – 2007, telah merubah pandangan dan keyakinan penulis secara drastis dan radikal – karena disetiap mimpi, gambarannya begitu jelas dan gamblang. Serta “ndilalah” semua informasi dari ketujuh petunjuk mimpi bisa terekam rinci dalam ingatan penulis. Selain berisi banyak informasi, petunjuk mimpi itu juga memberi beberapa terapi atau METODE PEMBERSIHAN JIWA TERBAIK MENURUT VERSI ALLAH SWT, sehingga berpengaruh dahsyat bagi lahir batin penulis.

  Tulisan ini adalah media bagi penulis untuk berbagi pengalaman dan mempromosikan keyakinan yang nyata. Dan semoga berguna sebagai sarana untuk menjembatani pemahaman masyarakat terhadap keberadaan Beliau yang sebenarnya memang nyata adanya. Penulis prihatin dengan banyaknya orang yang mengaku – aku menerima wahyu tanpa bisa memberi bukti kongkrit yang meyakinkan bahwa mereka (yang ngaku-ngaku itu) benar – benar menerima wahyu. Sebagai panduan agar masyarakat tidak dibodohi maka penulis ingin menginformasikan bahwa orang yang menerima wahyu :

  1. Kenal akrab dengan Malaikat Jibril sebagai Malaikat Penyampai Wahyu. Dan tahu secara rinci tentang Jibril- termasuk bunyi redaksi tasbih malaikat jibril kepada Allah.Begitu pula bacaan tasbih dari Malaikat – Malaikat yang lain, Imam Mahdi yang sanggup berkomunikasi dengan mereka pasti tahu bacaannya semua.

  2. Jika benar seseorang menerima wahyu, dia pasti juga mengalami pembersihan jiwa langsung dari Allah sebagaimana Nabi Muhammad mengalaminya. Mengapa ? karena untuk menerima wahyu suci, jiwa seorang penerima wahyu HARUS disucikan dulu oleh Dzat yang Maha Suci untuk sanggup menerima wahyu yang suci.

  3. Sebagai sesama penerima wahyu, seorang IMAM MAHDI atau apapun istilah dan namanya pasti sangat mengenal SELUK BELUK nabi – nabi sebelumnya yang juga menerima wahyu. Meskipun dalam konteks IMAM MAHDI wahyu yang turun bukanlah wahyu kenabian, tetapi pasti seorang IMAM MAHDI mengenal dengan rinci rahasia yang dimiliki Nabi Muhammad, begitu juga nabi – nabi sebelumnya. Sebagai cara untuk mengetes misalnya :
  a. Seorang IMAM MAHDI pasti tahu dan bisa menunjukkan bacaan tasbih Nabi Daud kepada Allah.
  b. Imam Mahdi pasti tahu hadist – hadist Nabi Muhammad yang di palsukan atau yang TAK PERNAH SAMPAI kepada kita karena sebab – sebab tertentu padahal dulu hadist itu benar – benar ada.
  c. Imam Mahdi pasti tahu kapan dan pada usia berapa Nabi Isa wafat, dan tahu bunyi doa yang dipanjatkan Nabi Isa saat diizinkan Allah menghidupkan orang yang sudah mati.

  4. Bila benar seorang RATU ADIL sejati yang menerima WAHYU KEPEMIMPINAN, dia pasti :
  a. Mengerti kunci untuk membuka harta karun NUSANTARA dan seluruh kekayaan alam yang berguna untuk membangun kemakmuran rakyat.
  b. Sanggup meluruskan sejarah perjalanan bangsa yang diputarbalikkan.
  c. Mengerti cara yang paling tepat dalam memimpin dan mengatur INDONESIA.

  Minimal pertanyaan – pertanyaan diatas jika bisa di jawab oleh siapa saja yang mengaku – aku dan ia bisa menunjukkan dengan meyakinkan, maka BER BAI’AT LAH karena seorang IMAM MAHDI yang sejati pasti bisa menjawab semua pertanyaan yang sangat mendasar dan eksistensial itu.
  Baiklah, kami kira masih banyak petunjuk mimpi yang tidak semuanya bisa saya ungkapkan-kecuali jika anda meyakini karena didorong oleh rasa pencarian sejati layaknya seorang pencari kebenaran ALLAH yang hakiki.

  Cukup sekian semoga tulisan ini bisa berguna……amin.
  Sekian..

  Tertanda,
  01’12’2007
  Sunan Kuning Penebar Pesona
  Indonesia

  Keyakinan lebih berharga dari kajian seribu kitab
  Wacana diatas bertujuan untuk menjembatani pemikiran rakyat agar tidak DIBODOHI, Terima kasih atas kesediaannya untuk menyebar luaskan informasi diatas.
  salam

 5. @Sunan Kuning Penebar Pesona…
  Assalammualaikum saudaraku… semoga petunjuk/kajian yang anda paparkan benar…
  Semoga Allah mempercepat kehadiranyya… seperti harapan kita semua… Semoga dengan Haq ” Kulhu Allahu Ahadnya ” beliau dapat menyelesaikan permasalahan bangsa kita Indonesia khususnya ….
  Salam…….

 6. tidak perlu berdebat untuk masalah ini, hanya Allah SWT yg lebih mengetahuinya. Lebih baik bertaqwa kepada-Nya dan cari pahala sebanyak2nya untuk bekal di akhirat nanti. Sesuatu yg diperdebatkan tetapi kita tidak mengetahui hadist dan Al-Qur’an secara jelas maka anda adalah termasuk para kaum Khwarij, dan akan menimbulkan fitnah sana sini, lebih baik belajar dan perdalam ilmu Islam sebelum memperdepatkan masalah ini. yg penting dari intisari ini adalah ilmu yg kita dapatkan. bukan untuk diperdebatkan.

 7. Al-mahdi telah berada diantara kita
  sekarang tinggal kita bermunajat kepadaNYA untuk segera dipertemukan denganNYA

  • Coba saudara renungi 4 kitab Allah.
   1 kitab zabur ( kitab weda agama Hindu dimana isinya adalah mantra2 dan syair2)
   Dibawak oleh nabi Daud dan anak nya adalah nabi Sulaiman lebih dikenal sebagai awatara Wisnu Rama dalam Hindu.
   Dimana kitab ini adalah kitab elemen API dimana mereka yg meninggal jasadnya dibakar dan Sulaiman mampu memerintah jin yg diciptakan Dr api
   2 kitab Taurat
   Yg dibawak oleh nabi Musa, kitab ini adalah elemen AIR dimana nabi Musa mempunyai kemampuan membelah laut
   3 kitab Injil
   Dibawak oleh nabi Isa, kitab ini adalah elemen ANGIN dimana nabi isa bisa menghidupkan orang mati dan dia mengubah dirinya jd angin utk naik ke langit
   4 kitab Alquran
   Dibawak oleh nabi Muhammad,kitab ini adalah elemen tanah, dimana nabi muhammad meninggal dikubur ditanah dan umatnya lah yg mempertahankan bumi ini agar lebih lama kiamat dimana orang memutari kabah dan sholat.

   Artinya nabi terakhir pembawa ajaran Allah adalah nabi Muhammad. Tapi yg menguasai 4 kitab Allah dan menjadi Avatar atau penguasa 4 elemen adalah imam mahdi.
   Dialah yg mempersatukan semua agama menjadi satu

 8. sang imam mahdi sebentar lg muncul asiiiikk ! .. yah nunggu aja dech lebih masuk akal dr pd pusing debat gk jelas.. wkwk

 9. almahdi itu yg q tau sih… cuma namax saja… tp…? org2 kuno mengatakan katax klo ada namax pasti ada barangx… tp yg mana ya…?

 10. WAHAI UMAT RASULALLAH..tidak kah kalian sadari dengan akal sehat kalian yang telah dianugerahi oleh ALLAH S.W.T?! sesungguhnya kehadiran beliau’ IMAM AL-MAHDI pemimpin akhir zaman adalah HAQ ALLAH S.W.T! untuk apa kalian menyusahkan diri kalian dengan berfikir kosong?, tugas kalian adalah menjalankan ketentuan dan ketetapan ALLAH S.W.T yang telah nyata di jelaskan dalam kitab Al Qur’anul Karim. Pertebal lah Iman Tauhid kalian dengan hanya mengingatNYA, agar ALLAH jauhkan kalian dari tipu daya yang Nyata.!

 11. Alhamdu lillah.semakin dekat saat kemunculan imam almahdi. Semakin gencar suara menyambut kehadirannya. Aku Kwatir stlh hadir jusyru mrekalah AWWALA KAFIRIMBIH / pertama kali yg menolak . semacam yahudi paling kecewa atas kedatsngan kanjeng nabi. kita ummat islam harus banyak munaajat psds Alloh SWT. Tanda ikut membidani kehadirannya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s