Sifat 20 Allah swt

SIFAT WAJIB BAGI ALLAH SWT

1. Wujud : Artinya Ada

Yaitu tetap dan benar yang wajib bagi zat Allah Ta’ala yang tiada disebabkan dengan sesuatu sebab. Maka wujud ( Ada ) – disisi Imam Fakhru Razi dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi bukan ia a’in maujud dan bukan lain daripada a’in maujud , maka atas qaul ini adalah wujud itu Haliyyah ( yang menepati antara ada dengan tiada) . Tetapi pada pendapat Imam Abu Hassan Al-Ashaari wujud itu  ‘ain Al-maujud , karena wujud itu zat maujud karena tidak disebutkan wujud melainkan kepada zat. Kepercayaan bahwa wujudnya Allah SWT. bukan saja di sisi agama Islam tetapi semua kepercayaan di dalam dunia ini mengaku menyatakan Tuhan itu ada. Firman Allah SWT. yang bermaksud :

” Dan jika kamu tanya orang-orang kafir itu siapa yang menjadikan langit dan bumi nescaya berkata mereka itu Allah yang menjadikan……………” ( Surah Luqman : Ayat 25 )

2. Qidam : Artinya Sedia

Pada hakikatnya menafikan ada permulaan wujud Allah SWT karena Allah SWT. menjadikan tiap-tiap suatu yang ada, yang demikian tidak dapat tidak keadaannya lebih dahulu daripada tiap-tiap sesuatu itu. Jika sekiranya Allah Ta’ala tidak lebih dahulu daripada tiap-tiap sesuatu, maka hukumnya adalah mustahil dan batil. Maka apabila disebut Allah SWT. bersifat Qidam maka jadilah ia qadim. Di dalam Ilmu Tauhid ada satu perkataan yang sama maknanya dengan Qadim Yaitu Azali. Setengah ulama menyatakan bahwa kedua-dua perkataan ini sama maknanya Yaitu sesuatu yang tiada permulaan baginya. Maka qadim itu khas dan azali itu am. Dan bagi tiap-tiap qadim itu azali tetapi tidak boleh sebaliknya, Yaitu tiap-tiap azali tidak boleh disebut qadim. Adalah qadim dengan nisbah kepada nama terbahagi kepada empat bagian :

·        Qadim Sifati ( Tiada permulaan sifat Allah Ta’ala )

·        Qadim Zati ( Tiada permulaan zat Allah Ta’ala )

·        Qadim Idhafi ( Terdahulu sesuatu atas sesuatu seperti terdahulu bapa nisbah kepada anak )

·        Qadim Zamani ( Lalu masa atas sesuatu sekurang-kurangnya satu tahun )

Maka Qadim Haqiqi ( Qadim Sifati dan Qadim Zati ) tidak harus dikatakan lain daripada Allah Ta’ala.

3. Baqa’ : Artinya Kekal

Sentiasa ada, kekal ada dan tiada akhirnya Allah SWT . Pada hakikatnya ialah menafikan ada kesudahan bagi wujud Allah Ta’ala. Adapun yang lain daripada Allah Ta’ala , ada yang kekal dan tidak binasa Selama-lamanya tetapi bukan dinamakan kekal yang hakiki ( yang sebenar ) Bahkan kekal yang aradhi ( yang mendatang jua seperti Arasy, Luh Mahfuz, Qalam, Kursi, Roh, Syurga, Neraka, jisim atau jasad para Nabi dan Rasul ). Perkara –perkara tersebut kekal secara mendatang tatkala ia bertakluq dengan Sifat dan Qudrat dan Iradat Allah Ta’ala pada mengekalkannya. Segala jisim semuanya binasa melainkan ‘ajbu Az-zanabi ( tulang kecil seperti biji sawi letaknya di tungking manusia, itulah benih anak Adam ketika bangkit daripada kubur kelak ). Jasad semua nabi-nabi dan jasad orang-orang syahid berjihad Fi Sabilillah yang mana ianya adalah kekal aradhi jua. Disini nyatalah perkara yang diiktibarkan permulaan dan kesudahan itu terbahagi kepada 3 bagian :

·        Tiada permulaan dan tiada kesudahan Yaitu zat dan sifat Alllah SWT.

·        Ada permulaan tetapi tiada kesudahan Yaitu seperti Arash, Luh Mahfuz , syurga dan lain-lain lagi.

·        Ada permulaan dan ada kesudahan Yaitu segala makhluk yang lain daripada perkara yang diatas tadi ( Kedua ).

4. Mukhalafatuhu Ta’ala Lilhawadith. Artinya : Bersalahan Allah Ta’ala dengan segala yang baharu.

Pada zat , sifat atau perbuatannya sama ada yang baru , yang telahada atau yang belum ada. Pada hakikat nya adalah menafikan Allah Ta’ala menyerupai dengan yang baharu pada zatnya , sifatnya atau perbuatannya. Sesungguhnya zat Allah Ta’ala bukannya berjirim dan bukan aradh Dan tiada sesekali zatnya berdarah , berdaging , bertulang dan juga bukan jenis leburan , tumbuh-tumbuhan , tiada berpihak ,tiada bertempat dan tiada dalam masa. Dan sesungguhnya sifat Allah Ta’ala itu tiada bersamaan dengan sifat yang baharu karena sifat Allah Ta’ala itu qadim lagi azali dan melengkapi ta’aluqnya. Sifat Sama’ ( Maha Mendengar ) bagi Allah Ta’ala berta’aluq ia pada segala maujudat tetapi bagi mendengar pada makhluk hanya pada suara saja. Sesungguhnya di dalam Al-Quraan dan Al-Hadith yang menyebut muka dan tangan Allah SWT. , maka perkataan itu hendaklah kita iktiqadkan thabit ( tetap ) secara yang layak dengan Allah Ta’ala Yang Maha Suci daripada berjisim dan Maha Suci Allah Ta’ala bersifat dengan segala sifat yang baharu.

5. Qiyamuhu Ta’ala Binafsihi : Artinya : Berdiri Allah Ta’ala dengan sendirinya .

Tidak berkehendak kepada tempat berdiri ( pada zat ) dan tidak berkehendak kepada yang menjadikannya Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan Allah SWT. berkehendak kepada tempat berdiri dan kepada yang menjadikannya. Allah SWT itu terkaya dan tidak berhajat kepada sesuatu sama adapada perbuatannya atau hukumannya. Allah SWT menjadikan tiap-tiap sesuatu dan mengadakan undang-undang semuanya untuk faedah dan maslahah yang kembali kepada sekalian makhluk . Allah SWT menjadikan sesuatu ( segala makhluk ) adalah karena kelebihan dan belas kasihannya bukan berhajat kepada faedah. Allah SWT. Maha Terkaya daripada mengambil apa-apa manafaat di atas kataatan hamba-hambanya dan tidak sesekali menjadi mudharat kepada Allah Ta’ala atas sebab kemaksiatan dan kemungkaran hamba-hambanya. Apa yang diperintahkan atau ditegah pada hamba-hambanya adalah perkara yang kembali faedah dan manafaatnya kepada hamba-hambaNya jua. Firman Allah SWT. yang bermaksud :

” Barangsiapa berbuat amal yang soleh ( baik ) maka pahalanya itu pada dirinya jua dan barangsiapa berbuat jahat maka balasannya (siksaannya ) itu tertanggung ke atas dirinya jua “. ( Surah Fussilat : Ayat 46 ). Syeikh Suhaimi r.a.h berkata adalah segala yang maujudat itu dengan nisbah berkehendak kepada tempat dan kepada yang menjadikannya, terbahagi kepada empat bagian :

·        Terkaya daripada tempat berdiri dan daripada yang menjadikannya Yaitu zat Allah SWT.

·        Berkehendak kepada tempat berdiri dan kepada yang menjadikannya Yaitu segala aradh ( segala sifat yang baharu ).

·         Terkaya daripada zat tempat berdiri tetapi berkehendak kepada yang menjadikannya Yaitu segala jirim. ( Segala zat yang baharu ) .

·        Terkaya daripada yang menjadikannya dan berdiri ia pada zat Yaitu sifat Allah Ta’ala.

6. Wahdaniyyah. Artinya : Esa Allah Ta’ala pada zat, pada sifat & pada perbuatan.

Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan berbilang pada zat, pada sifat dan pada perbuatan sama ada bilangan yang muttasil (yang berhubung ) atau bilangan yang munfasil ( yang bercerai ).

Makna Esa Allah SWT pada zat itu Yaitu menafikan Kam Muttasil pada Zat ( menafikan bilangan yang berhubung dengan zat ) seperti tiada zat Allah Ta’ala tersusun daripada darah , daging , tulang ,urat dan lain-lain. Dan menafikan Kam Munfasil pada zat ( menafikan bilangan yang bercerai pada zat Allah Ta’ala )seperti tiada zat yang lain menyamai zat Allah Ta’ala.

Makna Esa Allah SWT pada sifat Yaitu menafikan Kam muttasil pada Sifat ( menafikan bilangan yang berhubung pada sifatnya ) Yaitu tidak sekali-kali bagi Allah Ta’ala pada satu-satu jenis sifatnya dua qudrat dan menafikan Kam Munfasil pada sifat ( menafikan bilangan –bilangan yang bercerai pada sifat ) Yaitu tidak ada sifat yang lain menyamai sebagaimana sifat Allah SWT. yang Maha Sempurna.

Makna Esa Allah SWT pada perbuatan Yaitu menafikan Kam Muttasil pada perbuatan ( menafikan bilangan yang bercerai–cerai pada perbuatan ) Yaitu tidak ada perbuatan yang lain menyamai seperti perbuatan Allah bahkan segala apa yang berlaku di dalam alam semuanya perbuatan Allah SWT sama ada perbuatan itu baik rupanya dan hakikatnya seperti iman dan taat atau jahat rupanya tiada pada hakikat-nya seperti kufur dan maksiat sama ada perbuatan dirinya atau perbuatan yang lainnya ,semuanya perbuatan Allah SWT dan tidak sekali-kali hamba mempunyai perbuatan pada hakikatnya hanya pada usaha dan ikhtiar yang tiada memberi bekas. Maka wajiblah bagi Allah Ta’ala bersifat Wahdaniyyah dan ternafi bagi Kam yang lima itu Yaitu :

1.            Kam Muttasil pada zat.

2.            Kam Munfasil pada zat.

3.            Kam Muttasil pada sifat.

4.            Kam Munfasil pada sifat.

5.            Kam Munfasil pada perbuatan.

Maka tiada zat yang lain , sifat yang lain dan perbuatan yang lain menyamai dengan zat , sifat dan perbuatan Allah SWT . Dan tertolak segala kepercayaan-kepercayaan yang membawa kepada menyekutukan Allah Ta’ala dan perkara-perkara yang menjejaskan serta merusakkan iman.

7. Al – Qudrah : Artinya : Kuasa qudrah Allah SWT.

Memberi bekas pada mengadakan meniadakan tiap-tiap sesuatu. Pada hakikatnya ialah satu sifat yang qadim lagi azali yang thabit ( tetap ) berdiri pada zat Allah SWT. yang mengadakan tiap-tiap yang ada dan meniadakan tiap-tiap yang tiada bersetuju dengan iradah. Adalah bagi manusia itu usaha dan ikhtiar tidak boleh memberi bekas pada mengadakan atau meniadakan , hanya usaha dan ikhtiar pada jalan menjayakan sesuatu . Kepercayaan dan iktiqad manusia di dalam perkara ini berbagai-bagaiFikiran dan fahaman seterusnya membawa berbagai-bagai kepercayaan dan iktiqad.

a. Iktiqad Qadariah :

Perkataan qadariah Yaitu nisbah kepada qudrat . Maksudnya orang yang beriktiqad akan segala perbuatan yang dilakukan manusia itu sama ada baik atau jahat semuanya terbit atau berpunca daripada usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri dan sedikitpun tiada bersangkut-paut dengan kuasa Allah SWT.

b.  Iktiqad Jabariah :

Perkataan Jabariah itu nisbah kepada Jabar ( Tergagah ) dan maksudnya orang yang beriktiqad manusia dan makhluk bergantung kepada qadak dan qadar Allah semata-mata ( tiada usaha dan ikhtiar atau boleh memilih samasekali ).

c. Iktiqad Ahli Sunnah Wal – Jamaah :

Perkataan Ahli Sunnah Wal Jamaahialah orang yang mengikut perjalanan Nabi dan perjalanan orang-orang Islam Yaitu beriktiqad bahwa hamba itu tidak digagahi semata-mata dan tidak memberi bekas segala perbuatan yang disengajanya, tetapi ada perbuatan yang di sengaja pada zahir itu yang dikatakan usaha dan ikhtiar yang tiada memberi bekas sebenarnya sengaja hamba itu daripada Allah Ta;ala jua. Maka pada segala makhluk ada usaha dan ikhtiar pada zahir dan tergagah pada batin dan ikhtiar serta usaha hamba adalah tempat pergantungan taklif ( hukum ) ke atasnya dengan suruhan dan tegahan ( ada pahala dan dosa ).

8. Iradah : Artinya : Menghendaki Allah Ta’ala.

Maksudnya menentukan segala mumkin ttg adanya atau tiadanya. Sebenarnya adalah sifat yang qadim lagi azali thabit berdiri pada Zat Allah Ta’ala yang menentukan segala perkara yang harus atau setengah yang harus atas mumkin . Maka Allah Ta’ala yang selayaknya menghendaki tiap-tiap sesuatu apa yang diperbuatnya. Umat Islam beriktiqad akan segala hal yang telah berlaku dan yang akan berlaku adalah dengan mendapat ketentuan daripada Allah Ta’ala tentang rezeki , umur , baik , jahat , kaya , miskin dan sebagainya serta wajib pula beriktiqad manusia ada mempunyai nasib ( bagian ) di dalam dunia ini sebagaimana firman Allah SWT. yang bermaksud : ” Janganlah kamu lupakan nasib ( bagian ) kamudi dalam dunia ” . (Surah Al – Qasash : Ayat 77). Kesimpulannya ialah umat Islam mestilah bersungguh-sungguh untuk kemajuan di dunia dan akhirat di mana menjunjung titah perintah Allah Ta’aladan menjauhi akan segala larangan dan tegahannyadan bermohon dan berserah kepada Allah SWT.

9. ‘Ilmu :  Artinya : Mengetahui Allah Ta’ala .

Maksudnya nyata dan terang meliputi tiap-tiap sesuatu sama ada yangMaujud (ada) atau yang Ma’adum ( tiada ). Hakikatnya ialah satu sifat yang tetap ada ( thabit ) qadim lagi azali berdiri pada zat Allah Ta’ala. Allah Ta’ala Maha Mengetahui akan segala sesuatu sama ada perkara. Itu tersembunyi atau rahasia dan juga yang terang dan nyata. Maka ’ilmu Allah Ta’ala Maha Luas meliputi tiap-tiap sesuatu diAlam yang fana’ ini.


10. Hayat . Artinya : Hidup Allah Ta’ala.

Hakikatnya ialah satu sifat yang tetap qadim lagi azali berdiri pada zat Allah Ta’ala . Segala sifat yang ada berdiri pada zat daripada sifat Idrak ( pendapat ) Yaitu : sifat qudrat, iradat , Ilmu , Sama’ Bashar dan Kalam.

11. Sama’ : Artinya : Mendengar Allah Ta’ala.

Hakikatnya ialah sifat yang tetap ada yang qadim lagi azali berdiri pada Zat Allah Ta’ala. Yaitu dengan terang dan nyata pada tiap-tiap yang maujud sama ada yang maujud itu qadim seperti ia mendengar kalamnya atau yang ada itu harus sama ada atau telah ada atau yang akan diadakan. Tiada terhijab (terdinding ) seperti dengan sebab jauh , bising , bersuara , tidak bersuara dan sebagainya. Allah Ta’ala Maha Mendengar akan segala yang terang dan yang tersembunyi. Sebagaimana firman Allah Ta’ala yang bermaksud :

” Dan ingatlah Allah sentiasa Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “.

( Surah An-Nisa’a – Ayat 148 )

12. Bashar : Artinya : Melihat Allah Ta’ala .

Hakikatnya ialah satu sifat yang tetap ada yang qadim lagi azali berdiri pada zat Allah Ta’ala. Allah Ta’ala wajib bersifat Maha Melihat sama ada yang dapat dilihat oleh manusia atau tidak, jauh atau dekat , terang atau gelap , zahir atau tersembunyi dan sebagainya. Firman Allah Ta’ala yang bermaksud : ” Dan Allah Maha Melihat akan segala yang mereka kerjakan “. ( Surah Ali Imran – Ayat 163 )

13 .Kalam : Artinya : Berkata-kata Allah Ta’ala.

Hakikatnya ialah satu sifat yang tetap ada , yang qadim lagi azali , berdiri pada zat Allah Ta’ala. Menunjukkan apa yang diketahui oleh ilmu daripada yang wajib, maka ia menunjukkan atas yang wajib sebagaimana firman Allah Ta’ala yang bermaksud : ” Aku Allah , tiada tuhan melainkan Aku ………”. ( Surah Taha – Ayat 14 ) Dan daripada yang mustahil sebagaimana firman Allah Ta’ala yang bermaksud : ” ……..( kata orang Nasrani ) bahwasanya Allah Ta’ala yang ketiga daripada tiga……….”. (Surah Al-Mai’dah – Ayat 73). Dan daripada yang harus sebagaimana firman Allah Ta’ala yang bermaksud : ” Padahal Allah yang mencipta kamu dan benda-benda yang kamu perbuat itu”. (Surah Ash. Shaffaat – Ayat 96). Kalam Allah Ta’ala itu satu sifat jua tiada berbilang. Tetapi ia berbagai-bagai jika dipandang dari perkara yang dikatakan Yaitu :

1.      Menunjuk kepada ‘amar ( perintah ) seperti tuntutan mendirikan solat dan lain-lain kefardhuan.

2.      Menunjuk kepada nahyu ( tegahan ) seperti tegahan mencuri dan lain-lain larangan.

3.      Menunjuk kepada khabar ( berita ) seperti kisah-kisah Firaundan lain-lain.

4.      Menunjuk kepada wa’ad ( janji baik ) seperti orang yang taat dan beramal soleh akan dapat balasan syurga dan lain-lain.

5.      Menunjuk kepada wa’ud ( janji balasan siksa ) seperti orang yang mendurhaka kepada ibu & bapak akan dibalas dengan azab siksa yang amat berat.

14. Kaunuhu Qadiran : Artinya : Keadaan Allah Ta’ala Yang Berkuasa Mengadakan Dan Mentiadakan.

Hakikatnya Yaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta’ala, tiada ia maujud dan tiada ia ma’adum , Yaitu lain daripada sifat Qudrat.

15.Kaunuhu Muridan : Artinya : Keadaan Allah Ta’ala Yang Menghendaki dan menentukan tiap-tiap sesuatu.

Hakikatnya Yaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta’ala , tiada ia maujud dan tiada ia ma’adum , Yaitu lain daripada sifat Iradat.

16.Kaunuhu ‘Aliman : Artinya : Keadaan Allah Ta’ala Yang Mengetahui akan Tiap-tiap sesuatu.

Hakikatnya Yaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta’ala, tiada ia maujud dan tiada ia ma’adum , Yaitu lain daripada sifat ‚Ilmu.

17.Kaunuhu Hayyun : Artinya : Keadaan Allah Ta’ala Yang Hidup.

Hakikatnya Yaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta’ala, tiada ia maujud dan tiada ia ma’adum , Yaitu lain daripada sifat Hayat.

18.Kaunuhu Sami’an : Artinya : Keadaan Allah Ta’ala Yang Mendengar akan tiap-tiap yang Maujud.

Hakikatnya Yaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta’ala, tiada ia maujud dan tiada ia ma’adum, Yaitu lain daripada sifat Sama’.

19.Kaunuhu Bashiran : Artinya : Keadaan Allah Ta’ala Yang Melihat akan tiap-tiap yang Maujudat ( Benda yang ada ).

Hakikatnya Yaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta’ala, tiada ia maujud dan tiada ia ma’adum , Yaitu lain daripada sifat Bashar.

20.Kaunuhu Mutakalliman : Artinya : Keadaan Allah Ta’ala Yang Berkata-kata.

Hakikatnya Yaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta’ala, tiada ia maujud dan tiada ia ma’adum , Yaitu lain daripada sifat Kalam.

.

.

SIFAT MUSTAHIL BAGI ALLAH S.W.T

Wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui sifat-sifat yang mustahil bagi Allah yang menjadi lawan daripada dua puluh sifat yang wajib baginya. Maka dengan sebab itulah di nyatakan di sini sifat-sifat yang mustahil satu-persatu :

1.  ‘Adam beerti “tiada”

2.  Huduth beerti “baharu”

3.  Fana’ beerti “binasa”

4.  Mumathalatuhu Lilhawadith beerti “menyerupai makhluk”

5.  Qiyamuhu Bighayrih beerti “berdiri dengan yang lain”

6.  Ta’addud beerti “berbilang-bilang”

7.  ‘Ajz beerti “lemah”

8.  Karahah beerti “terpaksa”

9.  Jahl beerti “jahil/bodoh”

10.  Mawt beerti “mati”

11.  Samam beerti “tuli”

12.  ‘Umy beerti “buta”

13.  Bukm beerti “bisu”

14.  Kaunuhu ‘Ajizan beerti “keadaannya yang lemah”

15.  Kaunuhu Karihan beerti “keadaannya yang terpaksa”

16.  Kaunuhu Jahilan beerti “keadaannya yang jahil/bodoh”

17.  Kaunuhu Mayyitan beerti “keadaannya yang mati”

18.  Kaunuhu Asam beerti “keadaannya yang tuli”

19.  Kaunuhu A’ma beerti “keadaannya yang buta”

20.  Kaunuhu Abkam beerti “keadaannya yang bisu”
.

.

SIFAT HARUS BAGI ALLAH S.W.T

Adalah sifat yang harus pada hak Allah Ta’ala hanya satu saja Yaitu Harus bagi Allah mengadakan sesuatu atau tidak mengadakan sesuatu atau di sebut sebagai “mumkin” (Fi’lu kulli Mumkinin Autarkuhu). Mumkin  ialah sesuatu yang  harus ada dan tiada. Harus disini artinya boleh-boleh saja. Artinya boleh-boleh saja Allah SWT menciptakan sesuatu, yakni tidak ada paksaan dari sesuatu, karena Allah bersifat Qudrat dan Irodah. Dan boleh-boleh saja bagi Allah SWT meniadakan sesuatu.

.

Wallahu a’lam.

Sumber: http://abihaurarosyidi.multiply.com/

Advertisement

119 thoughts on “Sifat 20 Allah swt

 1. Assalamualaikum wr wb
  Dalam dunia pesantren tentu kitab2 aqidah seperti diatas tak asing lagi, namun begitu,jarang juga lho yang mau menelaah lebih dalam tentang (SIAPA DAN BAGAIMANA SIFAT2 ALLOH ITU).padahal hanya dengan Aqidah yang sohih lah kita bisa diterima sebagai MU’MIN.
  Saya sangat setuju artikel ini dan kalau boleh saya juga berkeinginan untuk menuqil untuk situs saya. karena dalam mengimani dan ma’rifat kepada Alloh, kita tidak boleh tersesat menjadi Mu’tazilah Barohimah, Qodariah, Mujasimah dll.

  –> Silakan .. jangan lupa cantumkan sumbernya.

  • assalamualaikum….saya ingin sakali menelaah sifat allah agr kiya tau tuhan yang kita sembah….disini mahasiswa dari lp3i lagi ada tugas mencari tau tentang sifat allah disini kesulitan mencari dalil dan terjemahnya saya harap tuliskan dalilnya dan artinya….terima kasih wasalm……..

 2. Assalamualaikum…ya akhi… ya ukhti…
  kebanyakan dari kita lupa untuk belajar teologi atau ketauhidan yang merupakan pondasi serta padar yang kokoh dalam menjalani kehidupan ini. karena semakin baik aqikah kita maka akan baik pula akhlak kita. tentunya dengan aqidah yang benar dan lurus, namun sangat di sayangkan dalam aplikasinya kita kurang konsisten.oleh karena itu marilah kita belajar mengenal Allah secara mendalam melalui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sifat-sifatnya dan nama-namanya yang indah (asma’ul husna)perlu digaris bawah kita bukan untuk mengenal zat-zat-Nya.seberapa pun kemampuan kita, tak akan pernah bisa.untuk mengenal zat-zatnya. kita hanya mahluknya yang memiliki keterbatasan. (laisya kamisluhu syai’un….!!!
  Wa’allahu a’lam bishoab…!

 3. dulu ini memang keyakinan saya, tapi sekarang saya merasa aneh, bagaimana mungkin sifat Allah hanya dibatasi hanya 20 saja ? Bagaimana mungkin kita membatasi sifat mustahil Allah hanya 20 saja ? Setelah saya cari masalah ini ada sebuah sumber bahwa dasar pembagian ini mengikuti gaya pemikiran filsafat yunani yang dizaman itu sedang marak, tauhid macam ini tidak dikenal sebelum imam ashary. Bagaiamana ?

  –> Saya kira sifat 20 adalah hasil telaah terhadap Al Qur’an dan hadits-hadits baginda Nabi saw tentang ketauhidan. Ini dapat kita ketahui jika membuka kitab-kitab penjabarannya. Memang sebelum imam al asy’ari belum tertulis secara definitif jelas. Imam al Asy’ari lah yg pertama kali menganalisis, merenung dan kemudian menuliskannya. Teori ini belum gugur sampai saat ini.

  Jika anda menemukan kesalahan di dalamnya, atau menemukan sifat ke 21 yang belum terdefinisi di dalam sifat 20 itu, silakan jabarkan.

  Ini seperti penjabaran tauhid rububiyah n uluhiyah dari syaikh muhammad ibn abdul wahhab. Penjabaran tauhid macam ini pun belum ada di zaman salafus salih.

  Namun sebagai teori tauhid, ke duanya (dan yg lainnya) terbuka untuk dipelajari.

  Wallahu a’lam.

  • SEDIKIT NIMBRUNG NIH, MA’AF KALO SALAH.
   kan rukun Islam itu ada 5,Ilmu Allah itu ada 4, 1.Syareat 2.Hakikat 3.Tarekat 4.Ma,rifat jadi tiap2 rukun itu masing2 ada syareat, hakikat, tareqat dan ma,rifatnya, 5×4 sama dengan 20 sifat.ini kalo dijabarkan lagi ga cukup seharian, bkan berarti sifat Allah dibatasi cm 20, bkn itu pengertiannya.mhn penjabaran sifat 20 jngan sepotong sepotong.

 4. masalah tauhid yang berkaitan dengan asma’ wa shifat, sikap kalalangan wahabi/salafy dalam masalah asma’ dan shifat Allah sama sekali menolak takwil dengan alasan nash ayat yang Allah wahyukan teramat jelas dan tidak perlu ditakwil macam-macam dengan tetap berpatokan bahwa apa-apa yang Allah sebutkan tentang diriNya (misal; wajhullah, yaddullah, istiwaa’ dll)didalam al qur’an tidaklah sama secara zat dan hakikat dengan apa yang dimiliki makhlukNya. Adapun dalam aqidah asy’ari sebaliknya dimana harus menakwil semua ayat-ayat tersebut agar Allah tidak serupa dengan makhlukNya (punya tangan, turun kelangit dunia, bertempat di Arsy dll). Pendapat antum lebih selamat mana dari 2 pendapat diatas ? yang mentakwil makna zhahir ayat atau yang membiarkannya saja apa adanya dengan keyakinan hakikatnya hanya Allah yang tau ?

  –> Maaf .. kalimat terakhir anda

  mentakwil makna zhahir ayat atau yang membiarkannya saja apa adanya dengan keyakinan hakikatnya hanya Allah yang tau

  Saya kira selaras maksudnya.

  Wallahu a’lam.

  • Kalau salafy/wahabisme mempercayai Allah memiliki tangan(yad), wajah(wajh) dll, berarti mereka mentakwil ayat2 mutasyabihat dng memaknai secara zahir. Kalau mereka yakini Allah bersemayam di Arsy berarti mereka mentakwil kata ISTIWA menjadi bermakna bersemayam/bertempat/duduk dll. Padahal ISTIWA dalam bahasa Arab memiliki 15 makna. Mana makna yg benar kita serahkan kepada Allah..itulah metode salaf yg sebenarnya.

 5. cukup jika kita memahami dg seksama, karena tauhid tak perlu diperluas, ia adalah Iman dan bukan syarah dan dalil.

  pernah seorang Imam besar yg dikenal dapat mengeluarkan 1000 ayat Alqur’an yg membuktikan keberadaan Allah,
  maka ketika ia lewat bersama murid muridnya ada seorang nenek tua yg sedang menyapu jalan, orang orang
  memerintahkannya minggir, maka ibu itu berkata : “engkaukah yg mampu mengeluarkan dalil keberadaan Allah dg 1000
  ayat dari Alqur’an?”, maka Imam itu berkata : “Betul”, maka ibu itu berkata lagi : “apakah keberadaan Allah butuh
  dalil..?”, maka Imam itu tertunduk malu seraya menangis.., ia malu akan dirinya sendiri.

  sebenarnya keberadaan Allah swt tak butuh dalil, karena Dialah Allah Yang Maha Ada, Dialah yg paling berhak untuk
  tidak diingkari, Dialah yg paling berhak dipercaya, dalil adalah bagi yg tak dipercaya, dalil adalah untuk yg diingkari, dan
  Allah Maha Suci dari itu semua.

  • Allohumma Solli ‘Alaa Sayidina Muhammad…

   Iman ada tiga :
   1.Iman Taqlidi yaitu orang yang beriman karena mengikuti kepada seseorang tanpa memiliki dalil yang jelas. imannya orang ini mengikuti imannya yang diikuti (bisa sesat atau benar).
   2.Iman Tadlili yaitu orang yang beriman kepada Alloh karena mengetahui dalil-dalilnya baik Naqli atau Aqli. imannya orang ini pun tidak selamat karena dia bisa terbawa arus oleh gencarnya dalil ..yang jika dia tidak mampu mengalahkannya..dia pun terbawa..
   3.Iman Tahqiqi yaitu orang yang beriman kepada Alloh tanpa dalil. tanpa ada pertanyaan mengapa?. tanpa ada pamrih. dia akan selamat dari GUNCANGAN-2 dunia DALIL karena adanya ALLOH adalah sebelum adanya dalil…inilah IMAN yang paling selamat…

   maka kini ku berkata padamu semua wahai AHLI DALIL.. jika ALLOH itu ADA .. buktinya apa? ..maka kau pasti menjawab langit dan bumi dan semesta dan kita semua adalah bukti dari adanya ALLOH….
   KINI jawab lagi tanya ku..jika SEMESTA ini tiada … APAKAH ALLOH JUGA TIDAK ADA???????!!!!… nah apa buktinya ALLOH ada PADAHAL SAAT ITU CIPTANNYA TIDAK ADA >>>>???

   ada Cerita ada seorang ULAMA AHLI TAUHID yang banyak memegang dalil.. ketika menjelang akhir hayatnya dia berdoa seperti ini ..YA ALLOH JADIKAN IMANKU SEPERTI IMANNYA NENEK-NENEK YANG PIKUN…
   lalu kemudian dia ditanya oleh muridnya ..kenapa bisa berdoa seperti itu..dia menjawab seorang NENEK-2 adalah seorang yang terkadang KEUKEUH memegang teguh pendiriannya,terkadang apa yang dia pegang tersebut adalah sesuatu yang kurang benar. walaupun orang disekelilingya mengatakan yang beda. dia tetap seperti itu. paling orang berkata “DASAR NENEK-NENEK, SUSAH DIBILANGIN” ..maka aku ingin memiliki keteguhan iman seperti itu..walaupun orang diluar sana mematahkan dalilku..walaupun syetan mematahkan dalilku dan menggodaku disaat akhir hayatku..ku akan tetap pegang teguh iman ini…

  • Maaf ya, yang namanya dalil itu adalah Al Qur’an dan Hadits.
   Al Qur’an dan Hadits itu adalah pedoman/petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Tanpa petunjuk/dalil, maka orang itu akan tersesat:

   Sabda Rasulullah Saw: “Aku tinggalkan padamu dua hal, yang tidak akan sesat kamu selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Kitabullah dan sunnah Nabi-Nya.”(HR Ibnu ‘Abdilbarri)

   Allah memerintahkan ummat Islam untuk mempelajari Al Qur’an dan Hadits / Dalil. Jadi bagaimana mungkin orang ingin meninggalkan dalil/al Qur’an dan Hadits. Apa dia ingin dapat petunjuk dari setan/iblis?

   “Kitab (Al Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa,” [Al Baqoroh:2]

   Sebagai seorang Muslim, kita diperintahkan Allah untuk membaca Al Qur’an, agar bisa mendapatkan petunjuk yang terkandung di dalamnya:

   “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Qur’an)…” [Al Ankabuut:45]

   “Dan Al Qur’an itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat,” [Al An’aam:155]

   Kita dilarang mengikuti “Mursyid”, “Wali”, “Ulama”, “Rahib”, tapi justru meninggalkan Al Qur’an dan Hadits. Itu artinya kita menjadikan manusia sebagai Tuhan.

   “Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putera Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.” [At Taubah:31]

   Firman Allah di bawah menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak boleh beriman/ikut-ikutan tanpa tahu ilmunya / dalilnya sebab bisa tersesat:

   “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.” [Al Israa:36]

   http://media-islam.or.id/2007/09/14/mempelajari-dan-mengamalkan-al-qur%E2%80%99an-dan-hadits/

   –> maaf .. dalam hal dalil, ada dua macam, naqli dan aqli. Yang saudara sebut itu hanya dalil naqli. Bagaimana jika tak ada /tak diketemukan pada keduanya. Tidak otomatis haram. Para ulama telah menjabarkan metode pengambilan hukum, yang menelorkan berbagai madzab.

   Dan hal itu diperkenankan .. ingat hadits Muadz ketika di utus ke Yaman.

   Dan hikmah dari para ulama, petuah orang tua, dll, maka hal itu layak untuk diikuti selama itu baik dan tak melanggar syariat. Tak otomatis haram mengerjakannya hanya karena tak ada di al Qur’an atau hadits. Dan itu saya kira tak dapat dikatakan sebagai menganggap ulama atau ortu sebagai tuhan.

   maaf kl tak berkenan. wallahu a’lam.

   • Tidak ada yang bertentangan.
    Sumber utama adalah Al Qur’an dan Hadits.
    Namun dalam Al Qur’an manusia diajak Allah untuk berfikir dengan pertanyaan:
    Afalaa ta’qiluun?
    Afalaa tafkuruun?
    Afalaa ta’lamuun?

    Jadi dalil Aqli selama tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan Hadits tidak masalah. Namun kita harus paham juga dalil Aqli itu berbeda2 dan bisa bertentangan satu sama lain tergantung dari akal setiap manusia.

  • Hampir tiap lembar Al-Qur’an Allah telah menyodorkan kepada kita ayat-ayat tentang bagaimana Allah telah mensifati diriNya. Kok, ada orang berlagak kayak Aristoteles orang yang bukan Islam hanya membutuhkan akalnya saja tanpa butuh dalil dalam meyakini adanya Allah. Cerita di atas kamu comot dari mulut-mulut pengagum filsafat. Jadi buat apa Al-Qur’an diturunkan?

 6. hanya kalangan wahabi saja yg memperpanjang masalah tauhid, karena jiwa mereka mengingkari, merreka butuh setumpuk dalil aqli dan naqli untuk beriman pada Allah,

  beda dengan kita dan para sahabat Nabi saw, yg beriman kepada Allah swt tanpa perlu setumpuk dalil Aqli dan Naqli, dan Rasul saw pun tak menumpukkan seratus dalil tentang keberadaan Allah, beliau menyingkat makna makna tauhid, lalu mereka bersyahadat maka sah lah keislamannya.

  • adanya dalil tentang sifat Allah adalah penegasan Allah dalam Al Quran dan sunnah nabi, bukan untuk kita cari2, tapi sudah diturunkan Allah dalam kitabnya dan sunnah nabinya, menghitung sifat Allah adalah ibadah, seperti dalam sebuah hadist ; dari abu hurairah dia berkata, Rasulullah telah bersabda :’Sesungguhnya Allah mempunyai sembilan puluh sembilan (99) nama, seratus kurang satu, barang siapa yang menghitungnya, maka ia akan masuk surga’ HR. Al Bukhari no.2736, 6410, 7392 dan Muslim no. 2677
   karena ini adalah ibadah, kita butuh dalil untuk mengamalkannya, karena ibadah yang tidak ada asalnya dari NAbi maka ia tertolak,
   wallahu ta’ala a’lam

   –> Anda benar. Dalil-dalil mengenai sifat-sifat Allah ini semua ada di dalam al Qur’an. Hal ini tersirat dari keterangan/penjelasan di masing-masing sifat tersebut. Kitab/referensi yang di kutip di sini adalah untuk pelajar kelas awal/pemula, bukan kelas master atau tingkat lanjut. Mohon dimaklumi jika belum ada dalil naqli-nya.

   Insya Allah jika kami mendapatkannya insya Allah akan kami sampaikan pula. Mohon doa. amien.

   • admin berkata
    > Anda benar. Dalil-dalil mengenai sifat-sifat Allah ini semua ada di dalam al Qur’an. Hal ini tersirat dari keterangan/penjelasan di masing-masing sifat tersebut. Kitab/referensi yang di kutip di sini adalah untuk pelajar kelas awal/pemula, bukan kelas master atau tingkat lanjut. Mohon dimaklumi jika belum ada dalil naqli-nya.

    jadi apa yg tertulis diblog anda ini untuk kelas awal/pemula apa yg anda ma’sud untuk orang BARU MASUK ISLAM

    katakan saja kalau sifat 20 itu memang hanya tiori yg dkarang oleh syech sanusi bukan imam ASY’ARI jadi kalau soal agama tidk boleh ngawur
    an tidak boleh ngedepankan akal

   • Kaidah Sifat-Sifat Allah :
    Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdo’lah dengan (memanggil) nama-namaNya itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam mengamalkan nama-namaNya itu…(Al-A’raaf 180)
    1. Berbicara keliru dalam Asma’ dan Sifat Allah adalah dosa yang paling besar, melebihi kekeliruan dalam menetapkan hukum fiqh.
    2. Allah memberitakan tentang nama-namaNya sebanyak 99, untuk diamalkan. Namun bukan untuk membatasi sifatNya. Karena sifat Allah tak terhitung.
    3. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah dan bahkan nabi-nabi pun tidak pernah.
    4. Kemudian Allah menjelaskan diriNya sendiri dalam Al-Qur’an.
    5. Allah menegaskan bahwa tiada seorang pun yang serupa dengan-Nya.
    6. Namun Allah mengabarkan bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang juga dimiliki dengan makhlukNya.
    7. Allah mengabarkan Allah penyayang, mendengar, melihat, memiliki wajah, kedua tangan, memiliki betis.
    8. Tidak pernah nabi mengingkari sifat-sifat Allah tersebut, dan tidak pula mengalih-alihkan kepada sifat yang lain.
    9. Para ulama yang 4 sepakat telah menetapkan sifat Allah tanpa menolaknya dan tidak mengalihkan ke pengertian lain.
    10. Kemudian dengan diterjemahkan buku-buku Aristoteles, plato dan Socrates yang berbicara tentang ketuhanan padahal mereka bukan orang Islam, lalu terjadi kesesatan umat ini dalam menetapkan sifat-sifat Allah tersebut.
    11. Imam Asy’ari yang tadinya sebagai ulama sifat 20 itu pun telah bertaubat dan meninggalkan keyakinannya seperti dalam buku-buku beliau Al-Ibanah, Al-Luma’.
    12. Masihkah kita ingin melebihi Rasul dan Ulama’ dalam menetapkan sifat Allah?
    13. Keliru dalam sifat Allah ini adalah termasuk berkata tentang Allah yang tidak diketahuinya dan merupakan dosa yang paling besar. (lihat Al-A’raf 33)

  • Muhammad Aulia ngomong tanpa bukti. Kami bukan Wahabi, kalianlah yang memanggil kami demikian. Wahabi yang anda maksud adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum wafat 211 H -seorang khawarij tulen dan sesat. Bukan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab wafat 1206 H -seorang penegak tauhid di zamannya. Jika anda jeli, perhatikan namanya. Mestinya anda memanggil kami dengan Muhammadiy bukan Wahabiy. Namun Muhammad bin Abdul Wahhab lebih senang menamakan gerakannya dengan Muwahidiin. Gelar Wahabi adalah gelar dari orang-orang kafir yang memusuhi dakwah beliau sehingga orang-orang kafir penjajah tak mampu menjajah Saudi saat itu, karena pasukan jihad yang dibentuk oleh Muhammad bin Abdul Wahhab.
   Allah berfirman “Katakan (ya Muhammad) inilah jalan (agama)ku aku mengajak kalian beribadah kepada Allah dengan ilmu (dalil). (Yusuf 110). Dan orang yang pertama mengamalkan Islam harus dengan dalil adalah para sahabat. Karena hal itu perintah dari Allah. Jangan Asbun.
   Wallaahu a’lam.

 7. saya mempunyai usul, selain ada 2o sifat nabi diberi dasar hadis atau ayat al Qur’an

  –> amien. semoga ada di antara kita yg meluangkan waktu untuk itu.

 8. Innaddhina indhallahil islam,sifat 20 dpt di bukikan dgn amalan yg khusu,akn anda mendapat kan petunjuk,jd jgn ragu n bimbang,semakin pikiran anda.mencari dalil pikiran anda akn tmbah bingung.jadi hanya dgn amalan cara membuktikannya.silahkan praktekkan dgn mencari guru pembimbing.

 9. assalamualaikum…ww…
  Maaf mas..sebaiknya berdakwah itu,adalah dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh kaum awam..,Sepertinya dengan apa yang telah mas jabarkan dan terangkan,lebih banyak orang tidak mengerti dengan cara bahasa yang mas sampaikan..saya mas bisa kembali memperbaharui situs ini dengan bahasa yang sangat mudah dimengerti oleh manusia dan diterima di masyarakat yang tidak tahu apa2 seperti saya ini..sebelumnya saya mohon maaf sedalam-dalamnya,Atas kritikan dansaran ini…

 10. dengan membaca tulisan tersebut,mencoba memahami,meyakini….dan mencoba mengaflikasikan dengan izin Allah,dengan nama Allah dan atas bantuan Allah niscaya membawa seribu manfaat bagi kita semua,amieen (harapan saya saja ga ada sumber refensi yg saya ketahui)

 11. Wa’alaikum salam wr wb,
  Alhamdulillah ada uraian seperti ini sehingga bisa menambah dan juga mengingatkan kita tentang Sifat 20.

  Di sini juga ada ulasan tentang Sifat 20 dilengkapi dengan dalil Aqli dan juga Naqli (ayat Al Qur’an):
  http://media-islam.or.id/2009/11/08/tauhid-%E2%80%93-20-sifat-sifat-allah-yang-penting-dan-wajib-kita-ketahui

  Contohnya:
  3. Baqo’ (Kekal)

  Allah itu Baqo’ (Kekal). Tidak mungkin Allah itu Fana’ (Binasa).
  Allah sebagai Tuhan Semesta Alam itu hidup terus menerus. Kekal abadi mengurus makhluk ciptaannya. Jika Tuhan itu Fana’ atau mati, bagaimana nasib ciptaannya seperti manusia?

  “Dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup (kekal) Yang tidak mati…” [Al Furqon 58]

  “Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.” [Ar Rahman:26-27]

  Karena itu jika ada “Tuhan” yang wafat atau mati, maka itu bukan Tuhan. Tapi manusia biasa.

  Hikmah: Jika kita mencintai Allah yang Maha Kekal dan selalu ada dan menjadikanNya teman serta pelindung, niscaya kita akan tetap sabar meski kehilangan segala yang kita cintai.

  4. Mukhollafatuhu lil hawaadits (Tidak Serupa dengan MakhlukNya)

  Allah itu berbeda dengan makhlukNya (Mukhollafatuhu lil hawaadits). Mustahil Allah itu sama dengan makhlukNya (Mumaatsalaatuhu lil Hawaadits). Kalau sama dengan makhluknya misalnya sama lemahnya dengan manusia, niscaya “Tuhan” itu bisa mati dikeroyok atau disalib oleh manusia. Mustahil jika “Tuhan” itu dilahirkan, menyusui, buang air, tidur, dan sebagainya. Itu adalah manusia. Bukan Tuhan!

  Allah itu Maha Besar. Maha Kuasa. Maha Perkasa. Maha Hebat. Dan segala Maha-maha yang bagus lainnya.

  “…Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia…” [Asy Syu’aro:11]

  Misalnya sifat “Hidup” Allah beda dengan sifat “Hidup” makhluknya. Allah itu dari dulu, sekarang, kiamat, dan hingga hari akhirat nanti tetap hidup. Sebaliknya makhluknya seperti manusia dulu mati (tidak ada). Setelah itu baru dilahirkan dan hidup. Namun itu pun hanya sebentar. Paling lama 1000 tahun. Setelah itu mati lagi dan dikubur. Jadi meski sekilas sama, namun sifat “Hidup” Allah beda dengan makhlukNya.

  Demikian juga dengan sifat lain seperti “Kuat.” Allah selalu kuat dan kekuatannya bisa menghancurkan alam semesta. Sementara manusia itu dulu ketika bayi lemah dan ketika mati juga tidak berdaya. Saat hidup pun jika kena tsunami atau gempa apalagi kiamat, dia akan mati.

  5. Qiyamuhu Binafsihi (Berdiri dengan sendirinya)

  Allah itu Qiyamuhi Binafsihi (Berdiri dengan sendirinya). Mustahil Allah itu Iftiqoorullah (Berhajat/butuh) pada makhluknya.

  “.. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” [Al ‘Ankabuut:6]

  “Dan katakanlah: “Segala puji bagi Allah Yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya.” [Al Israa’ 111]

  Di dunia ini, semua orang saling membutuhkan. Bahkan seorang raja pun butuh penjahit pakaian agar dia tidak telanjang. Dia butuh pembuat bangunan agar istananya bisa berdiri. Dia butuh tukang masak agar bisa makan. Dia butuh pengawal agar tidak mati dibunuh orang. Dia butuh dokter jika dia sakit. Saat bayi, dia butuh susu ibunya, dan sebagainya.

  Sebaliknya Allah berdiri sendiri. Dia tidak butuh makhluknya. Seandainya seluruh makhluk memujiNya, niscaya tidak bertambah sedikitpun kemuliaanNya. Sebaliknya jika seluruh makhluk menghinaNya, tidaklah berkurang sedikitpun kemuliaanNya.

  “Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah; dan Allah Dialah Yang Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji.” [ Faathir 15]
  Hikmah: Tidak sombong dan memohon hanya kepada Allah. Karena Manusia ketika lahir butuh bantuan. Demikian pula ketika mati meski dia kaya dan berkuasa

 12. Assalamualaikum,

  apa ada yang punya dalil naqli nya sifat Alloh SWT yang dari ke 14 s/d 20 ?

  terima kasih, wassalamualaikum.

 13. asalamualaikum wr.wb
  mohon maaf saudara2ku ilmu sifat 20 ini klo kita baca bukan seperti baca buku sejarah tetapi tanpa ada yang membimbingkan kita maka semua akan jadi lemah, dalam mempelajari ilmu ini kita bagaikan seorang bayi.. bayi… bayi, berapapun usia kita terhadap ilmu ini kita bagaikan bayi… bgitulah adanya,saran saya carilah pembimbing yang tepat.

 14. Assalamu’ alaikum wr… wb ….
  Saran aja………… Yuk ngaji yuk………. umur dah tua..?
  Malu ngaji …… ?
  untuk daerah sekitar bekasi,…. mari bergabung sama kami…
  benahi tauhid ,.. dengan belajar bersama di Attauhidiyyah Shohibul Masysyad ,….
  Ini hanya ajakan saja,… bukan untuk menonjolkan siapa yang lebih baik…. karena kebetulan kami belajar disini….
  Wa’alaikum salam wr… wb…

  • dimana aku bisa ikut belajar di majlis attauhiddiyah shohibul masysyad,terimakasih atas infonya

  • Ass. wr wb
   Attauhdiyyah Shohibul Masysyad ada dimana tepatnya ??, mohon alamat yg lengkap dan jadwal majlisnya.
   Terima kasih

 15. tulisan ini sangat berguna bagi kalangan muslim (terutama yang baru belajar) sebab tidak tertutup kemungkinan masih banyak yg belum tau tentang sifat 20 Allah SWT.
  forum ini sangat berguna untuk penyebaran agama islam tentunya penyampaiannya juga dengan benar, didasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadist.

 16. Tempatkan segala sesuatu pada tempatnya,termasuk dalil2 baik yg naqli/aqli jgan sampai dipelintir untk mendukung ego kita / hawa nafus kita na’udzubillah mindzalik karna orang2 non muslim pun bisa mempelajari dalil2 trsbt. Yg membedakan hanya apa niat yg kita hadirkan akan dalil2 tersbut wallahu a’lam.

 17. Sifat 20 yg diformulasikan oleh Imam Abu Musa al asyari dihasilkan dari dalil2 naqli tentang ketauhidan tjuanya agar kita tdk salah dlam memahami tntang ketauhidan sehingga tdk terperosok masuk pada aliran2 yg tdk ahli sunnah wal jama’ah wallahu a’lam.

 18. Ya Allah! Aku berlindung dengan-Mu dari pada mengetahui suatu ilmu, melainkan demi pada-Mu, atau melakukan suatu amal melainkan demi untuk wajah-Mu, atau menuju suatu jurusan kecualidemi dalam ketaatan pada-Mu.

 19. Assalamu’alikum…….!!!!
  Jazakallahu khairon tas artikelnya…. sangat berguna terutama bagi saya!!! semoga dengan ilmu akhi bisa membawa berkah untuk umat!!
  ijin copas ya Akhi, sumbernya tetap akan ana tampilkan!!

  semoga allah mencatat amal pahala untuk akhi

  from : Azzral

 20. assamu’alaikum..sukron artikelnya,tp sayang penjabaran gak sempurna klu gak dilengkapi dgn pembagian sifat 20,seperti nafsiyyahNYA, maknawiyyahNYA dan … sukron ya…eee lupa,mat tahun baru 1432 H. sukses slalu…

 21. hati2 mas andi, anda menyebut “mat tahun baru 1432 H” itu bid’ah, ga ada contoh Nabinya.. katanya Wahabi sih, hehehe..

  selamat Tahun Baru 1432 H, mudah2an Allah mengampuni dosa2 kita di waktu2 yg lalu dan membuka segala kebaikan-Nya di tahun baru ini..

 22. Alhamdulillah….
  terima kasiih pada yang post info ini…
  dapat jua mengenali Allah S.W.T….alhamdullilah…

  • Assalammualaikum wr.wb.

   saya mohon izin untuk mengcopy ke file saya mengenai SIFAT 20, diatas. pasti akan bermanfaat. dan semoga Allah SWT, akan selalu melimpahkan rahmat dan karunianya bagi yang membuat tulisan ini.
   dan mohon idzin pula seandainya saya kirim ke anak2 saya, semoga menjadi manfaat untuk semuanya.Alhamdulillah hirobbil alamiin.

   –> wangalaikum salam wrwb. silakan bu .. semoga manfaat. Amien atas doanya, semoga demikian juga dengan ibu sekeluarga. amien.

   • buat nyi hamda

    keburukan tidak akan menghasilkan kecuali keburukan yg berikutnya
    kebodohan tidak akan menghasilkan kecuali kesesatan

 23. Pingback: Ajaran Sesat Dan Kaedah Menghindari nya | Diari Seorang Doktor

 24. Assalam Mualaikum

  Alhamdulilah Segala pujian Bagi Allah, Salawat dan salam bagi Muhammad S.A.W

  Saudaraku sekalian, betapa berbahagianlah kalian yang mengkaji satu ayat atau satu bab ilmu dari Ilmu Ilmu nya Allah
  terutama tentang tauhid, sifat2 Allah..
  Setelah mengetahuinya,,, yakinilah seyakin yakinnya..

  Pertanyaanya adalah bagaimana prakteknya dalam kehidupan kita sehari hari …?

  maukah kita tinggalkan sejenak kesibukan kita,, kesenangan kita,, anak istri kita,, atau apapun kecintaan kita terhadap dunia, atau mahluknya,, demi untuk memperbaiki diri kita, iman kita dengan cara mendakwahkan ini agama ke seluruh penjuru alam,, masih banyak saudara kita yang masih jauh dari pada Agama,, Apalagi untuk mengenal penciptanya,,, kasian mereka,,
  saudara saudaraku yang Allah Rahmati,, sudi kiranya berbagi ilmu dan ajak mereka kenal kepada penciptanya,, dengan mendatangi langsung dari rumah kerumah dari hati ke hati seperti yang dulu setiap nabi hingga Rosul mengerjakan hal yang demikian,,, kapankah kita bisa meluangkan harta, diridan waktu kita untuk agama ini lewat dakwah

  • buat mas abdul Rahman
   lalu kalau ditanya dimana ALLAH lalu kita jawab apa
   apa kita katakan kita ngak tahu dimana ALLAH
   lalu mengapa anda mengajak menyembah kepada sesuatu yg anda sendiri ngak tahu

 25. Pingback: 20 sifat wajib ALLAH dan penjelasannya « mein symbian

 26. Assalamualaikum wr wb
  Saya minta di ajarin ilmu tentang islam ya,,?
  Semoga ALLAH SWT menjadikan anda sbg orang yang di ridhoiNYA dan mendapatkan pahala dariNYA amien

 27. tetap aja,kalau kita sholat 5 waktu terus2 menerustz tetap tidak akan di kabulkan,ttpi harus dirahmati dulu sama si allah swt tersebut,percuma aja kita solat 5 waktu terus toh tak akan dikabulkan.biar para ulama sama para ustadz,dan kyaih.saya sebenarnya percaya allah swt ada,tp dimana dia berada,apakah di langit,apakah di pohon,apakah di batu,apakah di daun,apakah di laut,apakah di gunung,apakah di luar angkasa,saya bingung!!!!, :/.moga2 kita sebagai hmba nya akan terus di penuhi ke ridlhaan,rahmatnya.amin ya rabballamin.

  • Razka BANYAK ayat ayat ALLAH yg menerangkan masalah ini
   bahwa ALLAH ISTAWA,’ALAL ARSY, bahwa Allah bersemayam di atas langit

   imam malik berkata bahwa keberadaan ALLAH itu sudah kita ketahui
   dan bagainamanya keberadaan ALLAH [majhul]
   maka kita tidak boleh mengatakan sesuatu yg ALLAH sendiri tidak mengatakan kepada makhluknya,dan juga idak boleh mengarang2 dengan akalnya seperti orang MU’TAZILAH,JAHMIYAH,MUJASIMAH,DULU SEBELUM BERTAUBAT ASY’ARYAH, tapi imam ASY’ARIYAH kembali kepada pemahaman imam malik setelah 40 tahun beliau berAKHIDAH MU’TAZILAH
   walapun dengan pegikutnya di ingkari atas taubatnya beliau tapi beliau sudah berlepas diri dari pemahamanya yg dulu[MU’TAZILAH]

   • Baru pertama kali ini ada orang yang menyandarkan kepada Imam malik dengan mengatakan keberadaan Alloh itu sudah diketahui, sedangkan Imam Malik berlepas diri terhadap ucapan Anda.

    Tolong sertakan redaksi arabnya dari referensi Anda !

    Ataukah Anda berkeyakinan Alloh itu di langit ? maha suci Alloh dari sifat yang demikian.

    Kalau Anda menganggap Alloh ada di langit, lalu bagaimana dengan ayat ini :

    وهو الله فى السموات وفى الآرض

    Makna dzhohirnya : Dan Dialah Alloh yang ada di langit dan di bumi ( AL-An`am : 3 ).

    Cukup saya sebutkan satu ayat saja untuk membatalkan aqidah Anda.

    Aqidah saya : Alloh ada dengan tidak membutuhkan tempat ataupun bertempat.

    Untuk pembahasan Imam Asy`ari silakan Anda lihat blog : muslimpesantren.wordpress.com. Terimakasih.

 28. Ijin nimbrung sob! Sebenernya gue nggak gitu ngerti sama yang namanya ilmu agama. Minta penjelasannya donk tentang ungkapan, bahwa masuk atau tidaknya manusia ke syurganya Allah nggak ditentuin ama sholat, infaq, puasa, haji kita, tapi ditentuin sama ridho Allah SWT.

  Nah kalo Allah sudah menentuin kita masuk neraka! Apa yang bisa gue usahain biar ketentuan Allah itu berubah 180 derajat. Ketentuan Allah itu masih bisa dirubah khan!

  Minta penjelasan sob. Thank banget jika loe semua pada berkenan!

  “Aspost”

  –>Tersebutlah ada seorang guru yang sangat mengasihi murid-muridnya. Dia ingin murid-muridnya ini semua lulus, dan kelak menjadi orang yang berilmu. Maka dia rajin memberi tugas-tugas (PR). Selain itu mewajibkan membaca buku pelajaran 2x sehari, dan sangat menganjurkan murid untuk menambahnya sendiri. Kadang-kadang dia memberi ujian-ujian dadakan di kelas, agar muridnya selalu siap dan belajar.

  Dia menjamin, jika para murid mengerjakan tugasnya, dan menjalankan kewajiban (darinya) pasti akan lulus. Membaca pelajaran minimal 2x sehari, dan mengerjakan semua PR.

  Dia menyayangi muridnya dengan cara yang benar. Bukan dengan cara menaikkan nilai raport. Bukan dengan meluluskan murid secara cuma-cuma. Bukan asal mengaku murid terus diluluskan. Dia mendidik dan mengantarkan muridnya untuk lulus dan berilmu, layak dengan kelulusannya.

  Adalah wajar ketika ada anak yang lebih rajin akan mendapat perhatian lebih dan lebih disayangi guru. Kasih sayangnya guru berlebih kepada si anak karena rajinnya. Guru tanpa ragu memberikan dia kelulusan, seandainya (misalnya) anak itu tiba-tiba sakit tak bisa ujian akhir. Seolah-olah si anak lulus gratisan.. padahal itu karena guru tahu kemampuan si anak, karena ketekunannya.

  Namun misal ada seorang di antara murid yang suka curang. Dia malas membaca. Mengerjakan PR pun selalu mencontek. Guru tahu dari gelagatnya. Dia meramalkan, kelak anak ini tak lulus. Atau seandainya lulus pun, nilainya pasti jelek.

  Mungkin murid lain tak tahu. Namun Guru yang waspada lebih tahu. Manusia di dunia ini tak tahu apa-apa, dibanding sang Khalik yang Maha Tahu.

  Demikian sekilas ilustrasi. Mungkin tak tepat benar. Semoga Allah memberi petunjuk-Nya kepada anda dan kita semua. amien.

  • mas aspost,

   jangan gitu ah..
   masa, gara2 ngeliat sarjana2 pengangguran ga dapat kerja, kita memutuskan untuk ga sekolah/ga kuliah..
   “ah, yang kuliah aja pada nganggur, mending saya ga usah kuliah, toh juga akan jadi penganggur juga”

 29. MENGAPA MEMBATASI SIFAT ALLAH HANYA 20 SAJA?

  Ahlus Sunnah mengimani seluruh sifat yg telah Allah khabarkan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Mengapa ada sebagian orang yg membatasi sifat wajib bagi Allah hanya 20 saja? Di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah tidak terdapat pembatasan atas hal itu.

  Setiap nama Allah pasti juga terkandung sifat-Nya. Misalnya saja nama Ar-Rahman berarti Allah juga mempunyai sifat Ar-Rahman (Maha Pemurah). BAGAIMANA MUNGKIN ALLAH MEMILIKI NAMA AR-RAHMAN TETAPI TIDAK MEMILIKI SIFAT AR-RAHMAN. Tidak boleh seorang muslim mengingkari/meniadakan sifat ini. Bagaimana sejarah turunnya (asbabun nuzul) Ayat Al-Qur’an Surat Ar-Ra’d ayat 30.

  Tatkala orang-orang Quraisy mendengar Rasulullah shollallahu ’alaihi wasallam menyebut sifat Allah Ar-Rahman, maka mereka mengingkarinya. Allah lantas menurunkan ayat berkenaan dengan mereka:
  “Mereka kafir (ingkar) kepada Ar-Rahman (Tuhan Yang Maha Pemurah) ….” (Q.S. Ar-Ra’d:30)

  Allah juga mempunyai nama Ar-Rahim yg berarti juga memiliki sifat Ar-Rahim. Jelas suatu ketidakbenaran jika mengatakan Allah bernama Ar-Rahim tetapi HANYA SEKEDAR NAMA SAJA yg tidak memiliki sifat Ar-Rahim (Penyayang).

  Dan masih banyak lagi nama-nama Allah seperti Al-Aziz (Maha Perkasa), Al-Wahab (Maha Pemberi), Al-Ghofar (Maha Pengampun), dsb yg semuanya juga mengandung sifat-sifat Allah.

  Selain itu, dalam sifat wajib yg 20 itu terdapat sifat Al-Qadim (Qidam/terdahulu). Sedangkan Al-Qadim bukanlah termasuk nama Allah, tetapi yang termasuk namanya adalah Al-Awwal, karena nama dan sifat Allah adalah tauqifiyah (baku), tidak boleh seorang pun menetapkan sesuatu kecuali harus dengan dalil (Al-Qur’an dan As-Sunnah).

  –> Menurut yang saya ketahui, Imam Abu Mansur al Maturidy mengemukakan teori sifat Allah 13 (bukan 20, mohon cek jika salah). Kemudian Imam Abu Hasan al Asy’ari mengemukakan yg 20 ini. Sampai saat ini sifat 20 masih belum ada kritik/penyempurnaan/penambahan/pengurangan. Teori ini sudah berusia 1000-an tahun lebih, dan tak ada yg membantahnya. Bahkan banyak ulama mengarang kitab mengutip/mendukungnya.

  Jika anda punya hujjah kuat silakan menambah atau mengurangi. Jika teori/dalil/hujjah anda lebih kuat, insya Allah akan banyak ulama/umat mengikuti.

  • buat mas admin
   –> Menurut yang saya ketahui, Imam Abu Mansur al Maturidy mengemukakan teori sifat Allah 13 (bukan 20, mohon cek jika salah). Kemudian Imam Abu Hasan al Asy’ari mengemukakan yg 20 ini. Sampai saat ini sifat 20 masih belum ada kritik/penyempurnaan/penambahan/pengurangan. Teori ini sudah berusia 1000-an tahun lebih, dan tak ada yg membantahnya. Bahkan banyak ulama mengarang kitab mengutip/mendukungnya.

   anda ngarang sendiri perkataan yg keluar itu apa ada sandaranya yg kuat

   Siapakah PENYUSUN DAFTAR SiFAT 50 PERTAMA KALi ?????
   Jawab : Ajaran Sifat 20 atau akidah 50 di susun pertama kali oleh Syaikh As Sanusi ( lahir tahun 1437 M dan wafat tahun 1490 M ) dalam Kitab Umm Al Barahin…
   Ajaran sifat 20 bukan lah susunan Abu Hasan Al Asy’ari.. Ini fakta sejarah internasional…
   Seluruh kaum muslimin sepakat bahwa Mengimani dalil NAQLi (Al Quran dan Hadis adalah wajib hukum nya).. Murid SD pun tahu hal tersebut
   Akan tetapi, apakah mengimani dalil aqli ( dalil akal ) yang dikarang OLEH Si PENYUSUN DAFTAR akidah 50 adalah mutlak wajib ????? Mari kita buktikan :

   • 1. Dalam berbagai kitab kalam (kitab kuning) disebut kan tentang TEORi JAUHAR FARD (teori atom)… Menurut orang zaman dulu, atom (bahasa arab: jauhar fard) adalah benda yang amat halus, materi yang tidak dapat dibagi bagi lagi karena sangat halus nya..
    Namun FATAL ! Akal orang zaman dulu patah ketika perkembangan ilmu alam modern (ahli science modern) ternyata mampu membagi bagi atom menjadi electron, proton dan neutron…. Orang Islam yang pertama kali memaparkan teori tersebut ialah Abu Huzail al ‘Ulaaf tokoh Mu’tazilah dari Bashrah.. T
    teori ini bersumber dari seorang filosof Yunani; DEMOCRiTOS… Teori Jauhar Al Fard sebenarnya dimaksud kan untuk menyanggah teori materi eternal (Al Maddah al Qadimah) yang di kemukakan oleh Aristoteles… Apakah dalil akal yang macam begini jika tidak kita percayai membuat kita jadi KAFiR ?

    2. Pada dalil kebaruan alam terdapat 7 pokok pembicaraan yang terkenal dengan sebutan mathalib sab’ah.. Syaikh Bajuri menyatakan : “mathalib sab’ah ini tidak dapat diketahui kecuali oleh orang orang yang rasikh atau yang sangat dalam ilmu nya”… Syaikh Sanusi menyatakan : “dengan mathalib sab’ah inilah si mukallaf akan selamat dari pintu jahannam yang tujuh”… Ini merupakan dalil akal yang bercampur filsafat Yunani yang mereka masukkan kedalam kitab kuning…

    Apakah dalil akal yang macam begini, jika tidak kita percayai membuat kita jadi KAFiR ? akidah bukan dari orang orang filsafat
    Ilmu mantiq yang berasal dari sikafir yunani digunakan untuk pembahasan akidah islam
    Akidah yang benar adalah akidah Rasulullah S.A.W dan para sahabat nya r.a… Akidah bersifat tauqifiyyah dan ittiba’ pada Rasulullah S.A.W
    Menurut penulis, sejumlah pembahasan ilmu kalam dalam kitab kuning merupakan model teologi yang telah dikembangkan oleh para pengikut Asy’ariyah, tidak selalu sama dengan pokok pemikiran Imam Abu Hasan Asy’ari.. Misal nya : Ajaran Sifat 20 di susun oleh Syaikh As Sanusi ( 1437 M- 1490 M ) dalam Kitab Umm Al Barahin… Ajaran sifat 20 bukan lah susunan Abu Hasan Al Asy’ari.. Ini fakta sejarah internasional…
    Terdapat sejumlah kejanggalan ilmu kalam dalam kitab kuning, misal nya :

    1. Pada dalil kebaruan alam terdapat 7 pokok pembicaraan yang terkenal dengan sebutan mathalib sab’ah ( silahkan check : Kitab Kifayatul Awam )
    Syaikh Bajuri menyatakan : “mathalib sab’ah ini tidak dapat diketahui kecuali oleh orang orang yang rasikh atau yang sangat dalam ilmu nya”
    Syaikh Sanusi menyatakan : “dengan mathalib sab’ah inilah si mukallaf akan selamat dari pintu jahannam yang tujuh”

    JAWABAN SAYA :
    Wahai Syaikh As Sanusi ! Bagaimana gerangan pendapat mu terhadap para Sahabat Rasulullah dan ulama ulama lain yang tidak menetap kan adanya Tuhan dengan perantaraan mathlab tujuh itu ?? Apakah lantaran itu pintu neraka jahannam menjadi terbuka bagi beliau beliau itu ?
    Wahai Syaikh Bajuri !!!!! apakah ilmu beliau beliau itu itu kurang rasikh atau tidak rasikh ?Jangan mencampur akidah Islam dengan filsafat !

    2. Tentang bahagian bahagian alam.. Menurut orang orang mu’tazilah ; benda terdiri dari bagian bagian kecil yang tidak dapat dibagi bagi lagi (jauhar fard atau atom). Teori atom ini menjadi dasar pendapat mu’tazilah tentang kekuasaan Tuhan dan hubungan nya dengan alam…. Teori ini bersumber dari seorang filosof Yunani; DEMOCRiTOS yang masih di sengketakan di antara filosof filosof Yunani
    Dengan demikian, akan timbul permasalahan sebagai berikut :
    a. Kenapa dalam sejumlah kitab kuning; teori jauhar fard di anggap sebagai bagian dari akidah Islam versi Asy’ariyyah ? Padahal sejarah pemikiran Islam membuktikan bahwa orang yang pertama kali memaparkan teori tersebut ialah Abu Huzail al ‘Ulaaf tokoh Mu’tazilah dari Bashrah.

    b. Kalau penulis kitab Kifayatul Awam ingin membuktikan Tuhan dengan teori Jauhar Fard ( atom, dari bahasa Yunani : atomos; individed )… Bagaimana kah dengan penemuan baru bahwa atom terdiri dari proton, neutron dan electron ?
    c. Teori tersebut bukan dari Islam… Itukah dalil aqli yang harus kita percayai ?
    3.Al Qur an juga tidak menggunakan istilah istilah filsafat seperti jauhar, aradl dan sebagai nya.. karena agama tidak hanya untuk orang orang filosof
    4.Membahas hukum hukum akal ( law of reason ) yang terbagi dalam tiga kategori :
    – wajib pada akal, mustahil pada akal, jaiz pada akal .. Menurut para pengkaji; penggunaan hukum hukum ini di pengaruhi dialektika Yunani dan logika Aristoteles…..
    .
    Meyakini sifat 20 menjadi kewajiban umat islam N,U dengan alasan alasan akal…
    Penyusun daftar akidah sifat 20 adalah Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As Sanusi (833 – 895 H / 1427 – 1490 M ) atau popular dengan panggilan Syaikh Sanusi dari Tilimsan Negara Al Jazair, beliau mengarang kitab UMMUL BARAHiN (Aqidah Sughra)

    Sifat 20 atau akidah 50 merupakan tahrif terhadap sifat sifat Allah SWT
    Apakah itu yang namanya tauhid ?
    WAHAI KAUM MUSLIMIN
    Yang pasti tidak ada dalil yang menyatakan sifat wajib Allah SWT cuma dua puluh…
    Lagipula Nabi SAW, sahabat dan para imam ahlul bait tidak pernah menyebut nyebut sifat 20 ataupun akidah 50…
    Pemahaman “Sifat Allah Yang Wajib Cuma 20″ bukan kebenaran mutlak dan bisa dikritik.

    Pada masa Nabi SAW, akidah belum bercampur dengan unsur unsur budaya luar, masalah baru muncul saat wilayah Islam meluas ke daerah non Arab yang mana daerah daerah tersebut sudah memiliki budaya sendiri…
    Ilmu kalam pesantren menyusun akidah wajib dengan pemahaman filosofis sehingga sesuatu yang sebenarnya masih dalam tahap filsafat teoritis dinaikkan tingkat menjadi akidah…

    Padahal yang namanya filsafat teoritis masih bersifat praduga sehingga mazhab N,U tidak lagi mengenal yang mana akidah dan yang mana filsafat…
    Pandangan filosofis dianggap kebenaran mutlak dan disamarkan menjadi akidah wajib, disitulah letak kesalahan Asy’ari dan penerus penerusnya
    Misal : Terminologi seperti jauhar, jisim, ‘aradh, jirim, jauhar fard dan daur tasalsul dalam kitab kuning N,U itu bukanlah akidah tetapi filsafat teoritis yang dipakai untuk membahas materi
    Mareka mentahrif sifat Allah menjadi Cuma 20 saja, apakah itu kerjaan umat Islam dan apa itu yang namanya tauhid ?

    Pemikiran kalam tentang Sifat 20 sudah banyak yang kritik, tetapi sudah enak. Kalau mereka mau dikritik maka tidak mungkin umat islam hari ini selemah sekarang..

    Dalam Al Quran ada 1108 ayat tentang sains tetapi ulama sunni tidak menelitinya secara mendalam sehingga menimbulkan ekses yang sangat buruk bagi perkembangan Islam
    Kita diperintah meneliti alam (apa yang ada dilangit dan dibumi) atau meneliti makhluk Nya, mengapa ulama sunni mengabaikan perintah tersebut lalu sibuk meneliti yang tidak dianjurkan yaitu Zat Nya…
    Kitab kuning dianggap sebagai kebenaran mutlak sehingga tidak ada budaya kritik, memunculkan kekakuan pemikiran !
    Misal : Menurut mereka, orang yang mampu menghapal sifat 20 atau akidah 50 sudah dianggap tauhidnya mendalam…

    Doktrin dan pendidikan agama di sekolah harus ditulis ulang, jangan berhenti berijtihad kontemporer dalam segala aspek
    Berimanlah kepada ayat ayat Allah secara total tanpa memilah antara ayat ayat alam dengan ayat ayat syari’ah

   • wahai kaum MUSLIMIN kita sekarang jaman sudah terbukah lebar2 ILMU sudah muttawatir jangan kau IKUTI sesuatu yg anda sendiri tidak mengetauhi ilmu tentangnya

    jangan kau ikuti pemahaman yg sudah jelas jelas bukan dari ALQUR’AN/SUNNAH

    itu hanya teori orang2kafiirrr yunani yg akan mengkaburkan tentang keadaan ALLAh YG SEBENARNYA yg dianut oleh kelompok mu’tazilah,
    lalu anda membelahnya mati matian,anda akan menyerang apa bila ada yg mengkritik dan mengusik pemahaman sesat kalian ini

    ALLAH turunkan ALQUR’AN huda linaas ALLAH turunkan RASUL sebagai contoh kalian beragama akan tetapi kenapa kalian justru berpaling dari ALQUR’AN dan RASULNYA
    kalian justru mengekor kepada musuh2 islam

    inikah BUKTI KALIAN sebagai bentuk CINTA RASUL,
    bukankah ini menandahkan bahwa kalian melecehkan RASUL KALIAN ITU SENDIRI;
    saudaraku kaum muslimin
    cukup bagi kalianALQUR’AN DAN SUNNAH sebagai hujjah

    apakah ada yg Lebih baik dari keduanya ALQUR’AN DAN HADIST
    kalau anda jawab tidak ada
    mengapa anda mengikuti perkataan SYAITHON,,,,,mengekor dgn perkataan IBLIS LA’NATULLAH ALIYK

    lalu anda jawab ini sudah kami ikuti ribuan tahun yg lalu
    apa kamu lebih pandai dari mereka lebih a’lim dari mereka
    INI PERSIS dengan perkataan ABU JAHALdan ABU LAHAB
    saudaraku,,,,
    LIHATLAH perkataan ABU JAHAL ketika NABI ingin mengislamkan pamannya ABU THOLIB, ya pamanku katakanlah LAILAHAILALLAH WEANA MUHAMMAD RASULALLAHdengan kalimat ini maka aku akan menjadi saksi bahwa engkau
    sebagai ummaatku;
    LIHATLAH SAUDARAKU apa yg dikatakan oleh ABU JAHALdan ABU LAHAB
    ya ABU THOLIB apakah agama NENEK MOYANGMU ITU JELEK dari pada agama MUHAMMAD timbulah keraguan ABU THOLIB sehingga dia mati dalam keadaan kafir

    apa kalian juga akan mengikuti jejak abu JAHAL dan ABU LAHAB
    anda pasti akan jawab tidak
    KALAU DEMIKIAN MAKA CUKUP ALQUR’AN DAN SUNNAHyg sesuai dengan pemahaman para sahabat sebagai HUJJAH ,SEBAGAI DALIL, SEBAGAI PEGANGAN, SEBAGAI MIZAN,SEBAGAI TOLAK UKUR,,,,,,bukan TEORI,TEORI
    ORANG KAFIR YG KITA IKUTI

 30. Assalamu’alaikum
  Terimakasih artikelnya,dan masih sudikah penjelasan rukun13 dari sifat 20 ini terimakasih atas penjelasannya.

  –> wa’alaikum salam wrwb. Persisnya tidak tahu, hanya pernah baca demikian. Sampai sekr sifat 20 inilah yang beredar. Sedangkan kitab2 yg membahas 13 mungkin telah punah.

 31. izin share semoga bermanfaat bagi yang berakal,(ahlul bait) alhayatu biltaqwa al mutu bil yakin

 32. *•.¸.•*۞ *•.¸.•*۞ *•.¸.•۞
  ۞*•بِسْــــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْـــــمِ •*۞
  ۞*•.¸.•*۞ *•.¸.•*۞ *•.¸.•*۞ *•.¸.•*۞

  Salam. Saya mengajak sdr/i ber“FACEBOOK” sambil BERDAKWAH menyampaikan kalimah TAUHID @
  kalimah NAFI ISBAT, SIFAT 20 &
  PUASA RAMADHAN.

  Dapat kiranya diuar-uarkan sebagai IBADAH
  dan bekalan untuk kehidupan
  di alam BARZAKH.

 33. untuk lebih jelasnya buat kita yg awam coba aja kita buka kitab kifaayatul awam, di dalam nya terdapat penjelasan sifat2 alloh yg wajib juga mustahil juga yg wenang nya di haknya alloh, jg dalil dalilnya, dngn cara kita datang kpd ulama yg bisa menjelaskan isi kitab kifayatul awam, yaitu kita selalu ikut pengajian

  • sebagaimana yang dikutip dalam kitab kuning “KiFAYATUL ‘AWAM” karya Syaikh Muhammad Al Fudhali yang berbunyi sbb: “”Adapun taklid yakni mengetahui akidah akidah yang 50 dan tidak mengetahui akan dalil nya yang ijmaly atau tafshily maka para ulama berbeda pendapat dalam hal ini.. Sebagian ulama berkata : TiDAK MENCUKUPi TAKLiD iTU DAN ORANG YANG BERTAKLiD KAFiR”. Sanusi mengikuti pendapat ini”” ( sumber : Kitab kuning Kifayatul ‘Awam )

 34. Terima kasih atas pembelajaran yg dituliskan. Semoga menjadi bahan kepada siapa – siapa yg mencari keridhaan ALLAH SWT

 35. Alhamdulillah. Penjelasan ustadz/ulama dari kalangan yang sering disebut “wahhabi/salafy’ justru paling mudah dipahami (tidak njlimet dan tidak mutar-muter) dan sangat terasa kesesuaiannya dengan sunnah. Cara ngaji mereka pun sangat ilmiyah, full dalil, sangat hati-hati dlm urusan agama, dan sangat terbuka serta tidak meningggalkan keragu-raguan. Itu yang belum pernah saya jumpai selama saya di NU. Pemahaman yg berbeda dengan pemahaman mereka selalu dapat dijawab tuntas dan tepat…dan tidak emosional. Sangat berbeda dg penjelasan “pihak lain” yg lebih sering bermain kata-kata, berakal-akal, dan memutar-mutar dalil. Maaf, itu kesan saya yg mungkin berbeda dengan saudara2 yg lain. Cobalah ikuti pengajian-pengajian mereka… (Kadang2 ada rasa takut ngaji dan mengetahui yg benar karena nantinya harus meninggalkan “yang sudah tradisi dan biasa diyakini nenek moyang”)

  –> Itu menurut anda.. silakan saja. Namun lebih mudah atau lebih sulit itu tidak menunjukkan benar atau salah sebuah teori. Sebagai contoh, seorang anak TK lebih mudah mencerna bahwa matahari mengelilingi bumi. Namun kenyataannya …

  • Untuk Bundaozidanchacha,

   Tulisan Anda :

   Alhamdulillah. Penjelasan ustadz/ulama dari kalangan yang sering disebut “wahhabi/salafy’ justru paling mudah dipahami (tidak njlimet dan tidak mutar-muter) dan sangat TERASA KESESUAIANNYA DENGAN SUNNAH.

   Tanggapan saya : ( lihat berhuruf besar di atas ) :

   Apakah sesuai dengan sunnah apabila ada fatwa dari Syeh Ibnu Utsaimin yang berbunyi sebagai berikut ketika berfatwa mengenai hukum istri yang tinggal bersama dengan suami yang tidak sholat atau sebaliknya, suami yang tinggal bersama istri yang tidak sholat.

   berbunyi ( ringkasan fatwanya ) :

   أجاب بعدم جواز بقاء المرأة مع زوج لا يصلى؛ لأن تارك الصلاة كافر خارج عن ملة الإسلام، ونكاحه مفسوخ، ولا يورث، ولا يغسل إذا مات، ولا يصلى عليه، ولا يدفن فى مقابر المسلمين، وإنما يخرج به إلى الصحراء ويدفن بثيابه لأنه لا حرمة له!

   Artinya : ” Jawab saya ( Syeh Ibnu Utsaimin ) hukumnya tidak boleh seorang istri tinggal bersama suami yang tidak sholat, karena hukum meninggalkan adalah kafir keluar dari agama Islam dan pernikahannya batal, tidak mewarisi ( harta ), tidak boleh dimandikan ketika meninggal dunia, tidak disholati, dan tidak boleh dikuburkan di kuburan muslimin, bahkan mayit itu dikeluarkan / ” dibuang ” di gurun pasir serta dikubur bersama pakaiannya ( bukan dikafani ) karena ia bukanlah orang yang mempunyai kehormatan.

   Jadi kebanyakan orang Islam kafir dong …. bukan hanya di indonesia saja bahkan di Saudipun banyak orang tidak sholat lhoo yang nota bene asal fatwa ini tapi toh yang meninggal diantara mereka tidak dikubur dengan diasingkan ke padang pasir ya…

   dan juga banyak anak jadah sebab mereka hasil dari pernikahan yang batal akibat tidak sholat….gimana ini Ummi Ozi ? bunda ozi ?

   Silakan baca fatwa beliau di kitab : Risalah shifati sholatin nabiy.

   • buat mas IMAM
    ulama’ berbedah pendapat masalah hukum orang meninggalkan sholat
    kafir/keluar dari islam apa ngak

    maka ulama’seperti ibnu usaimin,merujuk kepada ALQUR’AN
    APABILA KALIAN BERSELISIH TENTANG SESUATU KEMBALIKAN KEPADA ALLAH DAN ROSULNYA,

    lalu ada apa dengan fatwa beliau,apakah ada yg menylisihi ALQUR’AN/SUNNAH
    ANDA BERKATA
    Jadi kebanyakan orang Islam kafir dong …. bukan hanya di indonesia saja bahkan di Saudipun banyak orang tidak sholat lhoo yang nota bene asal fatwa ini tapi toh yang meninggal diantara mereka tidak dikubur dengan diasingkan ke padang pasir ya

    tidak dimanapun dan siapapun yang meninggalkan sholat terus menerus
    selama hidupnya dia KAAFIRRRR dan umat islam tidak wajib mensholatkan

  • Alhamdulillah. Ya, benar itu memang menurut saya. Saya cuma “curhat pengalaman” saja setelah ngaji ke sana kemari di berbagai majlis. Barangkali Saudara2ku ada yg berkenan ikut ngaji di majlis yg satu ini. Ngaji soal apa pun di majlis mereka selalu tuntas, jelas, dan keobjektifannya sangat tinggi (lagi2 ini menurut saya!) karena mereka menggunakan landasan Quran dan hadits dengan sangat hati2 dan teliti. Dulunya saya memang berpikir negatif pada yg disebut “wahhabi/salafy”, tetapi, masyaallah, pikiran negatif saya (seperti yg dituduhkan oleh kebanyakan orang thd mereka) ternyata cuma prasangka yg jauh dari keadaan sebenarnya.
   Maaf, saya bukan bermaksud debat, diskusi, atau apa lah. Saya cuma ingin memberitahukan suatu kabar gembira (menurut saya lagi) tentang adanya majlis pengajian yg cahaya kebenarannya begitu gamblang, karena dulunya saya terlalu lama dalam “tradisi-ketidakjelasan-beragama” meskipun dulu kayaknya sangat sibuk ngaji. Terima kasih, komentar (curhat) saya sudah ditampilkan. Semoga Allah memudahkan kita memahami agama Islam yg lurus. Wassalamu’alaykum warahmatullahi wabarakatuh.

  • Ketika Rasulullah akan wafat, beliau berwasiat…
   Wasiatnya adalah : akan ada 73 golongan Islam setelah kepergiannya.

   OOooo… ternyata masalah TAUHID yg menjadi trigger.
   Allah SWT mempunyai banyak sifat, tp yg perlu diketahui ada 20 sifat (menurut Dalil).

   “Allah tidak ada yg ada WUJUD, Allah ada tapi tidak WUJUD”.

 36. Sifat 20 bukan untuk dibaca tetapi untuk dipahami, dipikirkan dan juga untuk mengenal allah kita harus mengenal sifat-sifatnya yang dititipkan pada diri ini, mohon maaf kalu ada kesalahan.
  Semoga ALLAH SWT menjadikan penulis sbg orang yang di ridhoiNYA dan mendapatkan pahala dariNYA amien

  • AKHI ZAKARIA kalau boleh ana tanya siapa yg menetapkan sifat ALLAH itu
   hanya dua puluh
   dan siapa nama penyusunya dan dia itu bermadhab apa
   bagi2 ilmu,dong

 37. Opiniku: sifat Allah SWT, sptnya bisa tak berhingga, tdk cuman 20 sifat atau 99 asmaul husna, krn Allah SWT itu adalah “MAHA TIDAK BERHINGGA ATAS SEGALA SESUATU” menurut ukuran manusia, itu merupakan landasan penting sgt stretegis bagi manusi dlm menangkap hakikat Allah SWT, bagi hambanya yg mempunyai mata hati dan mata otak (god spot).

 38. alhamdulillah saya sudah berlepas diri dari sifat 20 ini, hati lebih tenang dengan belajar langsung dari kitab2 para salafushalih, lebih semangat belajar dibimbing ustadz-ustadz waro jebolan dammaj yaman.
  jika kita bersemangat mencari kebenaran yang haqiqi dengan tawakal & istiqomah, insyaAllah hidayah menanti di depan mata

  –> justru sifat 20 ini karya salafushalih. Anda bersyukur meninggalkannya, lalu menggantinya dengan apakah? Masih perlu diuji apakah ilmu baru anda benar2 karya salafushalih.

 39. sifat Allah itu kekal (baqa)…iya kan…? iya kan…? iya kan…?
  tolong jaga saya dari sikap meng-ingkari itu…karena saya takut syahadat saya rusak karena sebab mengingkari itu…

  laa hawla walaa quwwata illaa billaahil ‘aliyyil adziim

 40. Yg terakhir kok sifat harus? seharusnya sifat jaiz / boleh. agak rancu penjelasannya, mohon diedit ulang.

 41. ASSLMU…..?
  mohon maaf sebelumnya….sya manusia yg banyak tidak mengerti dengan beberapa prbincangan di atas…
  dalil ini dalil itu ayat ini ayat itu…..maklum saya gak pesantren,,,:(.
  dari manusia bodoh seperti sy hanya ada beberapa kalimat saja .jika bermanfaat…
  Untuk mngenal Allah sangat penuh dgn teka-teki….Allah maha segalanya,,,,,kerahasiaan Allah sangatlah rahasia…..Bersyukurlah bagi yg sampai mengenal Allah.
  Islam adalah agama untuk orang pintar,,,jika tidak pintar,maka tersesatlah orang tsb,Untuk pintar.,manusia harus blajar&mnuntut ilmu.tapi belum tentu juga orang pintar pasti sukses.

  Sholatlah tiang dari segalanya…bagaikan pondasi bangunan,,bila pondasi kokoh maka akan di bangun brtingkat2pun tidak akan ada masalah…krn smua akan kmbli lg ke kekuatan pondsi tsb.
  Seperti halnya dlm hidup!no 1 adalah sholat…

  Allah Subhaanahu wa ta’ala adalah dzat yang Maha Agung, karena mata kita tidak mampu memandang-Nya dan juga akal pikiran kita tidak dapat menjangkau hakikat wujud-Nya. Allah Maha Agung, karena sesungguhnya Dia adalah yang wajib wujud-Nya,
  ALLAH maha sgalanya,Kuasa ,suci,,,agung,,,,

  Subhnallah……jika sluruh umat mengetahui keberadaan Allah maka brakhirlah dunia ini….

  Ada rahasia di balik rahasia….hehehe..

  jangan solat jika tidak tau isi makna slt tsb,,,percuma…. krn malu ama KTP doang…:o

  jangn berdebat apalagi sampai saling merugikan satu sama lain dengan atas nama Allah.
  ALLAH yg mna yg di perebutkan!!!!pihak sana ALLAHU’AKBAR,pihak yg ini jg ALLAHU’AKBAR!!!!!

  Belajarlah Agama islam dan fahami isi dari Al-quran, …..
  BEdakanlah antara mengaji dan membaca!?

  Sy msh bodoh dlm hal membaca Al-quran dan dalil2nya,jadi mhon di maafkan dan mhon maklum dan bimbinganya?

  trim’s salam TAUHID ^_^
  WSSLM…

  • Asslamu’alaikum wr/wb

   Barbicara sifat 20 ,,,, subahhallah!!!!!
   Saya jd ingat dosa-dosa yg kuperbuat,,,
   Saudara ku ,, didlm sifat 20 ad sesuatu yg ter sirat,,, barang siapa .,,
   Mengenal diri nya ,,, tntu dia mengenal TUHAN NYA,,,
   Seperti didalam hadist kuqsi,,,,wahai muhhamad diam …. TUHAN mu ….mau sholat.
   Jd memang dilm sifat 20,,,, ada sifat- sifat ALLAH yg …..disandarkan kepada manusia,,,, krna manusia adalah mahluk paling sempuna
   Mohon maaf kl ad kt yg salah,,, ya ALLAH hamba mohon ampun
   Wassalamu’alaikum wr/wb

  • Maaf,,,mengomentari saudara ganjar::
   Dalam rukun Islam tg pertama itu syahadat,,,
   Baru..sholat,,,,,,jd sebelum beribadah ,,, kita. Harus mengenal. Yg kita
   IBADAHI…….maaf tas koment na
   Wssl

 42. ya kayaknya penganut agama lain juga berkeyakinan sama seperti sifat 20 coba logikan itu dengan dialog dengan mereka…contohkan dengan agama nasrani….( ..menurut saya lho..tapi apa salahnya untuk dicoba ), contohnya wujud : org nasrani meyakini tuhannya ada, qidam : mereka juga meyakini tuhan itu ada sejak dulunya, terus cocokkan…dengan sifat2 yang laen…, kemudian kita juga bisa membuktikan dalil ini dengan injil versi mereka….,

 43. ass
  apa saja Dalil yang menerangkan tentang Sifat-Sifat Allah dari Al-Qur’än.
  yang 14 sampai 20???
  dari sifat-sifat allah..?
  :)

 44. Pingback: Allah SWT Sebagai Khalik « tulisanjeleksaya

 45. Ketika Rasulullah akan wafat, beliau berwasiat…
  Wasiatnya adalah : akan ada 73 golongan Islam setelah kepergiannya.

  OOooo… ternyata masalah TAUHID yg menjadi trigger.
  Allah SWT mempunyai banyak sifat terdiri dari dzat dan dzatiyah, tp yg perlu diketahui ada 20 sifat (menurut Dalil yg saya baca, Kitab : Adabul insan).

  “Allah tidak ada… yg ada WUJUD, Allah ada… tapi tidak WUJUD”.
  Jika perlu bukti, siapkan :
  1. Tinta sebanyak air di laut dan lautan yg ada di Bumi.
  2. Semua tumbuhan yg ada di Bumi untuk dibuat Pena.
  3. Kertas untuk menulis selebar Alam semesta, Bima Alamtana.
  4. Stamina abadi, alias kekal.
  5. Hati yg bersih.

  Secara Haqekat :
  “Manusia mencari Sempurna, namun Kesempurnaan hanya milik Allah SWT”.

  • Abang DND,
   Ajaran sifat 20 Abang sudah mendarah daging. Ikut saja namun gak ngerti sesuai apa gak. Jika difahami arti WUJUD dalam bahasa Arab artinya ada atau ada dzatnya. Bagaimana ucapan Abang: “Allah ada tapi tidak tidak WUJUD,” sedangkan wujud adalah salah satu sifat Allah. Jika dikatakan Allah tidak wujud maka sama seperti mengimani bahwa Allah tidak ada. Sudah baca ayat-ayat bahwa Allah punya wajah, punya dua tangan, punya betis? Bahkan dalam hadits disebut Allah memliki tumit Allah tertawa, Allah turun ke langit dunia. Dan satu keyakinan yang tidak boleh diingkari bahwa Allah berada di atas Arsy? Allah di atas langit. Sehingga dalam Surat An-Najm disebut bahwa tatkala Nabi dimi’rajkan ke langit untuk bertemu siapa? Allah tentunya karena Allah berada di atas langit. Sehingga jarak Rasulullah SAW dan Allah hanya berjarak dua besur panah atau lebih dekat lagi. Jika Allah tidak berwujud bagaimana mengukurnya? Jangan tertipu dengan ucapan bodoh penganut sifat 20.

 46. Assalamualikum… Maaf-maaf kate nih.. saya kesulitan nih mencari dalil naqlinya.. Semoga bisa ditambah ya.. :D

 47. memang bahwa ALLAH SWT maha MENGETAHUI tingkah laku hambanya, yang jelek atau yang buruk, sedangkan kita berperilaku baik, dan menaati perintah darinya maka kita akan disayanginya itulah HAMBANYA ALLAH SWT YANG MULIA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s